Měšec.cz: Dopravní nehoda se může stát i vám. Víte, co dělat?

Jak probíhá likvidace škodní události při nehodě a co nabízí trh povinného ručení za produkty? (SROVNÁNÍ)

V minulém díle seriálu o neživotním pojištění jsme se podrobně věnovali povinnému ručení a havarijnímu pojištění, zejména tomu, co kryjí. V tomto díle se zaměříme na likvidace pojistných událostí, s nimiž se u provozování vozidla můžeme setkat. S likvidací pojistných událostí se dle výzkumu Instant Research pro Partners setkalo 63 % respondentů a zhruba 36 % zvládlo vyřešit škodní událost s pojišťovnou samo a bez problémů.

Důležitým faktorem, který ovlivňuje kvalitu povinného ručení a havarijního pojištění, jsou asistenční služby. Téměř všechny pojišťovny nabízejí k základní verzi povinného ručení asistenční službu zdarma, ale pozor na její rozsah. Jedná se většinou o poskytnutí asistenční služby v případě havárie pojištěného vozidla. Rozšířený rozsah asistenčních služeb však může také obsahovat kromě havárie poruchy či odcizení vozidla mimo území České republiky, uskladnění poškozeného vozidla, tlumočení, právní pomoc či nocleh. U škodních událostí na našem území je dobré se podívat, kam (do nejbližšího smluvního, příp. autorizovaného servisu či do domovského servisu klienta) a do kolika kilometrů vozidlo při odtahu pojišťovna doveze, na jak dlouho zprostředkuje a uhradí práci mechanika, zda zprostředkuje a uhradí také vyproštění vozidla a jeho přesun na komunikaci. Důležité je si také předem zjistit všechny speciální výluky. Vše je k dispozici ve smluvních podmínkách pojišťovny, případně se vyplatí zavolat na informační linku pojišťovny a informace si překontrolovat.

Policie už nemusí být u všech nehod

Pro 49 % Čechů, jak vyplynulo z průzkumu, je důležitá rychlost, s jakou bude vyřízena škodní událost. Jenže ne vždy to záleží jen na pojišťovně. Pro správný a rychlý průběh likvidace je třeba dodat všechny potřebné dokumenty a informace. Jak tedy správně postupovat v případě pojistné události?

Pokud se vám stane pojistná událost, tedy dopravní nehoda, povinnost volat Policii České republiky nastává, pokud dojde:

  • k usmrcení nebo zranění osoby,
  • k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 tisíc korun,
  • k poškození pozemní komunikace, ke škodě na obecně prospěšném zařízení, životním prostředí nebo k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě,
  • k tomu, že účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Kromě poskytnutí případné první pomoci a zavolání zdravotnické záchranné služby jste povinni učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v místě dopravní nehody a místo kolize označit.

Nezapomeňte, že o události, která nebude splňovat zákonné podmínky pro oznámení Policii ČR, jak jsme si definovali výše, jste povinni vždy sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Tento záznam musíte podepsat a následně neprodleně odevzdat pojistiteli. Musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Abyste předešli případným komplikacím, vozte tento záznam ve vozidle s sebou. Účastníci dopravní nehody jsou povinni prokázat si navzájem totožnost a sdělit si informace o vozidle. Porušení takové povinnosti je, stejně jako ujetí z místa dopravní nehody, přestupkem podle zákona o přestupcích. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, nejlépe pak fotodokumentaci.

Pozor na lovce nehod, hezky zpívají, když ptáčka lapají

Pokud je vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu pojišťovny. Jste-li viníkem nehody, máte zpravidla nárok na asistenční služby od pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení. Z titulu havarijního pojištění je zpravidla hrazen odtah nepojízdného vozidla. Číslo telefonu na asistenční službu naleznete na asistenční kartě či na zelené kartě, kterou máte od pojišťovny. Jste-li poškozeným, máte v rámci pojištění odpovědnosti nárok na úhradu asistenční služby od viníka dopravní nehody. Asistenční službu své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem. Určitě vám poradí, jak postupovat, abyste se nevystavovali případným nepříjemnostem. S tím souvisí i nabídka asistenčních služeb od firem, které se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny dalšího účastníka dopravní nehody (viníka nehody). Jedná se o tzv. crash huntery (lovce nehod), kteří využívají situace a neznalosti účastníků nehod a často je nátlakově donutí k podpisu nevýhodné smlouvy.

Obvyklými praktikami jsou provize 25 až 40 % z odškodného, což u škod na zdraví činí statisíce, které skončí místo u poškozeného v rukách takovýchto společností. Zajišťují pro poškozeného náhradní vozidlo za přemrštěné ceny (nebo zajistí vozidlo vyšší kategorie, než je poškozené), jejichž použití následně pojišťovna nechce hradit. Náklady pak zaplatí poškozený. V neposlední řadě nabízejí i službu opravy v jejich „super“ doporučené opravně, kam vaše vozidlo odtáhnou. Ale pozor, zkušenosti z těchto opraven jsou takové, že nejenže jsou služby předražené, ale pojišťovna vám je nebude chtít uhradit v plné výši. Mnohdy jsou také opravy v těchto servisech nekvalitní. Lovci nehod parazitují na situaci, v níž se účastníci nehody nacházejí. Rada pro všechny, kteří se stanou účastníky nehody, zní, aby nic nepodepisovali pod tlakem a ve stresu. Lze počkat s řešením, vyhodnotit došlé nabídky a potom se rozhodnout podle referencí společnosti, výše odškodného a způsobu oslovení. Pokud se dostanete přece jen do situace, kdy je na vás tlačeno, třeba i ze strany Policie ČR je nařízen odtah z důvodu zabezpečení plynulosti provozu na pozemních komunikacích, nechte se odtáhnout jen na nejbližší parkoviště či na nejbližší distribuční místo prodeje pohonných hmot.

Neznáte viníka nehody? ČKP pomůže

Pokud by viníkem nehody byl účastník s nepojištěným vozidlem, můžete se se svým nárokem obrátit na Českou kancelář pojistitelů (ČKP), www.ckp.cz, stejně tak jako v případě pojistné události nezjištěným vozidlem, za kterou odpovídá nezjištěná osoba. Jsou zde však tyto podmínky: při škodě na věci nebo ušlém zisku řeší událost ČKP tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl 10 000 korun. Pokud vám na území České republiky způsobí dopravní nehodu cizinec a vy znáte pouze jeho údaje, ale nic o jeho pojišťovně, můžete se opět s tímto problémem obrátit na Českou kancelář pojistitelů, kde se vám pokusí zjistit korespondenčního partnera této pojišťovny na našem území.

Ať vás nezradí zelená karta

Přichází období dovolených, takže pokud se chystáte do zahraničí se svým vozem, určitě si zkontrolujte jednak platnost zelené karty, ale také, zda cílová destinace je kryta v rámci zelenokaretního systému. V zelené kartě naleznete země Evropského hospodářského prostoru, země stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky a země, se kterými uzavřela Česká kancelář pojistitelů dohodu. Poslední výčet zemí však nemusí všichni pojistitelé ve své zelené kartě uvádět, neboť je jen na daném pojistiteli, zda svůj rozsah pojistného krytí rozšíří či ne.

Povinné ručení se vztahuje na újmu, kterou řidič způsobí nejen v České republice, ale také v zemích shora vyjmenovaných. Je proto nutné zdůraznit, že sjednané limity pojistného plnění, které máte pro území České republiky, platí i v rámci zelenokaretního systému. Je dobré myslet na to, když uzavíráte povinné ručení. Způsobíte-li dopravní nehodu cizinci či v zahraničí, může být škoda daleko vyšší než v rámci tuzemska, proto si sjednejte limity vyšší. Havarijní pojištění se vztahuje na vlastní pojistné události, které se mohou stát na vlastním vozidle nejčastěji havárií, odcizením, vandalismem či živly. Rozsah pojistného krytí je potom nejen na území Česka, ale i pro geografické území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny, shodné je to i v případě asistenčních služeb. Podrobnější přehled vybraných pojišťoven najdete v tabulce na konci článku.

Nehodu v zahraničí pečlivě zdokumentujte

Pokud tedy jedete do zahraničí vlastním vozem, mějte vždy po ruce telefonní číslo své asistenční služby a formulář záznamu o dopravní nehodě. Ten můžete vyplnit i česky, protože se jedná o mezinárodní dokument. Podepisujte jen to, čemu rozumíte a s čím se ztotožňujete. Zaškrtněte vyplněné body k nehodě a uveďte počet vyplněných bodů. Pojistnou událost nahlaste na místní policii a své pojišťovně. Napište si jména a kontaktní údaje nejen účastníků dopravní nehody, ale také i případných svědků, pořiďte si opět plánek a fotografie z nehody. Při nařízeném odtahu od policie je potřeba mít potom pro pojišťovnu protokol o šetření události. Při opravě vozidla v zahraničí vše zdokumentujte, neměly by chybět dvě úhlopříčné fotografie poškozeného vozidla jako celku, státní poznávací značky (SPZ), VIN čísla a detaily poškození. Mějte k dispozici fakturu za provedenou opravu, a pokud to bude možné, poškozený díl doručte zpět do vlasti.

Pokud způsobíte škodu vy cizinci, poskytněte mu veškerou součinnost v předložení všech dokumentů. V případě nároků na náhradu újmy z dopravní nehody, kterou by vám v zahraničí způsobil cizinec, se můžete obrátit přímo na jeho pojistitele nebo na Národní kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo. Může však nastat i situace, kdy vám poškodí vozidlo nezjištěný nebo nepojištěný viník, potom se obraťte na Garanční fond země místa nehody nebo na Kompenzační orgán země, kde má viník trvalý pobyt. 

Originál článku: http://www.mesec.cz/clanky/dopravni-nehoda-se-muze-stat-i-vam-vite-co-delat/


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.