Oznámení o konání valné hromady akciové společnosti Partners Financial Services

 

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158 

(dále také jen jako „Společnost“) 

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, 

která se bude konat dne 20. března 2018 od 13,00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání
  2. Rozhodnutí o udělení souhlasu se zástavou akcií Společnosti
  3. Rozhodnutí o schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva
  4. Závěr

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti
a související návrhy usnesení:

 

2.    Rozhodnutí o udělení souhlasu se zástavou akcií Společnosti

Valná hromada Společnosti projedná a udělí souhlas se zastavením akcií Společnosti
ve vlastnictví akcionářů Apana s.r.o., IČ: 028 79 107, a Brno Investment Group s.r.o., IČ: 291 94 636. Zástavní právo k akciím bude zřízeno ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, a to za účelem zajištění závazků Společnosti vzniklých na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Společností a na základě které bude Společnosti poskytnut ze strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. úvěrový rámec.

Související smluvní dokumentace a informace k podmínkám úvěru a zřízení zástavy je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti udělila souhlas se zřízením zástavního práva k akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Apana s.r.o., IČ: 028 79 107, a Brno Investment Group s.r.o.,
IČ: 291 94 636. Zástavní právo bude zřízeno za účelem zajištění závazků Společnosti vzniklých na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Společností a na základě které bude Společnosti poskytnut ze strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. úvěrový rámec.“

Zdůvodnění:

Za účelem refinancování investičního úvěru přijatého v roce 2017 a financování investičních výdajů spojených se založením pojišťovny Společnost přijme úvěr poskytovaný ze strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242. Zajištění závazků Společnosti založených příslušnou úvěrovou smlouvou bude realizováno mimo jiné formou zástavy výše specifikovaných akcií Společnosti ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Konkrétní podmínky poskytnutí úvěru a zřízení a výkonu zástavního práva stanoví související smluvní dokumentace.

 

3.    Rozhodnutí o schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, Ing. Mgr. Lady Kičmerové.

Návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce výše uvedeného člena představenstva Společnosti je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Ing. Mgr. Lady Kičmerové. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedeného dodatku ke smlouvě o výkonu funkce ve znění dle návrhu, který představuje přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva ve znění, které bylo projednáno a přijato po vzájemné dohodě a s ohledem na zájmy Společnosti.

 

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 12.30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 20. březen 2018.

 

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

 

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 16. února 2018


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.