Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 20. 6. 2017

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

(dále také jen jako „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 20. června 2017 od 14,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání;
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2016;
 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016;
 4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let;
 5. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2016;
 6. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti;
 7. Rozhodnutí o rozšíření předmětů podnikání Společnosti;
 8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
 9. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
 10. Rozhodnutí o volbě členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
 11. Závěr.


Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti a návrhy usnesení:


1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.

Závěr ohledně usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti bude záviset na faktickém stavu, resp. počtu přítomných akcionářů ve vztahu k velikosti jejich podílu, v čase a místě konání valné hromady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o volbě orgánů valné hromady následovně:

předseda valné hromady: Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina
zapisovatelka: Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2
ověřovatelé zápisu: Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina
Mgr. Petr Bartoš, nar. dne 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, 615 00 Brno
skrutátoři: Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2
Ing. Martina Kvíčalová, r. č.: 796221/3974, bytem Březina 91, 679 05 Brno-venkov

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016.

Valná hromada projedná Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení výsledků hospodaření Společnosti za rok 2016.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení výsledků hospodaření Společnosti za rok 2016 bere zprávu i návrh bez výhrad na vědomí.

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016.

Valná hromada projedná Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016.
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 bere zprávu i stanovisko bez výhrad na vědomí.

Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2016 jsou následující (údaje v tis. Kč):
AKTIVA 766 812
Stálá 106 052
Oběžná 562 564
Ostatní 98 196
PASIVA 766 812 vlastní jmění 425 291
cizí zdroje 279 405
ostatní 62 115
VÝNOSY CELKEM 1 227 359
NÁKLADY CELKEM 1 124 569
ZISK PŘED ZDANĚNÍM 131 412
ZISK PO ZDANĚNÍ 102 790

Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016.Valná hromada Společnosti schválí hospodářský výsledek Společnosti za rok 2016, kdy zisk po zdanění představuje částku ve výši 102 789 568,52,- Kč.Valná hromada Společnosti rozhodne, že čistý zisk za rok 2016 ve výši 102 789 568,52,- Kč bude rozdělen následovně: 89 787 167,19,- Kč bude vyplaceno akcionářům Společnosti jako podíl na zisku, 10 000 000,- Kč bude použito na pokrytí záporného ážia a 3 002 401,33,- Kč bude poukázáno na účet nerozděleného zisku minulých let.Vzhledem k tomu, že nerozdělený zisk minulých let ke dni 31. 12. 2016 činil částku 310 212 832,81,- Kč a z hospodářského výsledku za rok 2016 má být akcionářům vyplacena na podílu na zisku částka 89 787 167,19,- Kč, což je v součtu částka 400 000 000, - Kč, dále valná hromada Společnosti přijme rozhodnutí, že nerozdělený zisk minulých let ke dni 31. 12. 2016 ve výši 310 212 832,81,- Kč bude vyplacen akcionářům Společnosti, a to společně s částí hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 89 787 167,19,- Kč, což je v součtu částka ve výši 400 000 000,- Kč, která bude vyplacena jako podíl na zisku akcionářům Společnosti, přičemž příslušná část z podílu na zisku připadající na vlastní akcie vlastněné Společností (při 120 kusech vlastních akcií Společnosti představujících podíl o velikosti 6% ze základního kapitálu Společnosti) ve výši 24 000 000,- Kč nebude vyplacena a bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Akcionářům dříve vyplacené zálohy na podíl na zisku se zúčtují vůči aktuálně vyplácenému podílu na zisku.

Valná hromada dále přijme rozhodnutí, že podíl na zisku, který má být vyplacen akcionářům Společnosti, bude splatný do 5 kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.
Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada společnosti rozhodla o schválení účetní závěrky společnosti Partners Financial Services, a. s. za rok 2016.
Valná hromada společnosti rozhodla o schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016, kdy zisk po zdanění představuje částku ve výši 102 789 568,52 Kč.
Valná hromada Společnosti rozhodla, že čistý zisk za rok 2016 ve výši 102 789 568,52,- Kč bude rozdělen následovně: 89 787 167,19,- Kč bude vyplaceno akcionářům Společnosti jako podíl na zisku, 10 000 000,- Kč bude použito na pokrytí záporného ážia a 3 002 401,33,- Kč bude poukázáno na účet nerozděleného zisku minulých let.
Vzhledem k tomu, že nerozdělený zisk minulých let ke dni 31. 12. 2016 činil částku 310 212 832,81,- Kč a z hospodářského výsledku za rok 2016 má být akcionářům vyplacena na podílu na zisku částka 89 787 167,19,- Kč, což je v součtu částka 400 000 000, - Kč, dále valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí, že nerozdělený zisk minulých let ke dni 31. 12. 2016 ve výši 310 212 832,81,- Kč bude vyplacen akcionářům Společnosti, a to společně s částí hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 89 787 167,19,- Kč, což je v součtu částka ve výši 400 000 000,- Kč, která bude vyplacena jako podíl na zisku akcionářům Společnosti, přičemž příslušná část z podílu na zisku připadající na vlastní akcie vlastněné Společností (při
120 kusech vlastních akcií Společnosti představujících podíl o velikosti 6% ze základního kapitálu Společnosti) ve výši 24 000 000,- Kč nebude vyplacena a bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
Akcionářům dříve vyplacené zálohy na podíl na zisku se zúčtují vůči aktuálně vyplácenému podílu na zisku.
Valná hromada dále přijala rozhodnutí, že podíl na zisku, který má být vyplacen akcionářům Společnosti, bude splatný do 5 kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.

5. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2016.

Valná hromada Společnosti projedná Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2016.
Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti po projednání Konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2016 bere zprávu bez výhrad na vědomí.

6. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů představenstva Společnosti:

 • Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva (úprava podmínek smlouvy o výkonu funkce v souvislosti s nástupem na mateřskou dovolenou);
 • Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva (změna výše odměny).
 • Vladislava Cisarzová, člen představenstva (změna výše odměny).

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uvedených členů představenstva Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů představenstva Společnosti: Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva, Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva Společnosti, Vladislava Cisarzová, člen představenstva. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.

7. Rozhodnutí o rozšíření předmětů podnikání Společnosti.

Valná hromada Společnosti rozhodne o rozšíření předmětů podnikání Společnosti o vázanou živnost =Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence=, uvedenou v Příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o rozšíření předmětů podnikání Společnosti o vázanou živnost =Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence=, uvedenou v Příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Stanovy Společnosti budou změněny v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti podle bodu 7. pořadu jednání, tedy s ohledem na rozšíření předmětů podnikání Společnosti.
Návrh změn stanov Společnosti je akcionářům k dispozici v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu upravené podoby stanov Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti, a to tak, že znění dotčeného ustanovení se mění následujícím způsobem:
§ 1 Základní ustanovení

8. Předmětem podnikání Společnosti je:

a) Investiční zprostředkovatel
b) Pojišťovací agent
c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
d) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
e) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

9. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada Společnosti rozhodne s ohledem na blížící se konec funkčního období některých členů orgánů Společnosti a za účelem sjednocení délky trvání funkčního období všech členů orgánů Společnosti o odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady Společnosti a následné volbě všech členů představenstva a dozorčí rady Společnosti ve stejném složení.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o odvolání následujících členů orgánů Společnosti s účinností ke dni 30. 6. 2017:
Ing. Petr Borkovec, předseda představenstva
Mgr. Vít Mikolášek, místopředseda představenstva
Mgr. Petr Bartoš, místopředseda představenstva
Ing. Tatiana Purdiaková, člen představenstva
Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva
Vladislava Cisarzová, člen představenstva
Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva
Ing. Lucie Simpartlová, předseda dozorčí rady
Pavel Kohout, místopředseda dozorčí rady
Radim Lukeš, člen dozorčí rady;

10. Rozhodnutí o volbě členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

V návaznosti na bod 9. pořadu jednání valná hromada Společnosti rozhodne o volbě členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o volbě dále uvedených osob do funkce členů představenstva Společnosti s účinností ke dni 1. 7. 2017:
Ing. Petr Borkovec
Mgr. Vít Mikolášek
Mgr. Petr Bartoš
Ing. Tatiana Purdiaková
Mgr. Ing. Lada Kičmerová
Vladislava Cisarzová
Gabriela Beránková Kudrnová;
a dále valná hromada Společnosti rozhodla o volbě dále uvedených osob do funkce členů dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 1. 7. 2017:
Ing. Lucie Simpartlová
Pavel Kohout
Radim Lukeš.

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 20. červen 2017.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

V Praze dne 21. května 2017


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.