Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 27. 9. 2016

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 27. září 2016 od 14,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

 

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání;
  2. Volba orgánů valné hromady;
  3. Rozhodnutí o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2016 včetně rozhodnutí o schválení výplaty zálohy na podíl na zisku;
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a o mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2016;
  5. Zpráva dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2016;
  6. Rozhodnutí o schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
  7. Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 
  8. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  9. Závěr.

 

 

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti
včetně návrhů jednotlivých usnesení:

 

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání.

Závěr ohledně usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti bude záviset na faktickém stavu, resp. počtu přítomných akcionářů ve vztahu k velikosti jejich podílu, v čase a místě konání valné hromady Společnosti.

 

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

 Valná hromada Společnosti rozhodla o volbě orgánů valné hromady následovně:

předseda valné hromady:    Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina

zapisovatelka:                       Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2

ověřovatelé zápisu:              Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina

                                                Mgr. Petr Bartoš, nar. dne 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, 615 00 Brno

skrutátor:                               Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha

 

3. Rozhodnutí o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2016 včetně rozhodnutí o schválení výplaty zálohy na podíl na zisku.

Valná hromada rozhodne o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni
30. 6. 2016, kterou valné hromadě předložilo ke schválení představenstvo Společnosti.

Čistý zisk ke dni 30. 6. 2016 představuje částku ve výši 25 349 tis. Kč. Vlastní kapitál Společnosti ke dni 30. 6. 2016 činí 358 288 tis. Kč, přičemž nerozdělený zisk minulých let k uvedenému datu činí 310 213  tis. Kč, hospodářský výsledek k 30. 06. 2016 po zdanění činí 25 349 tis. Kč a záloha na podíl na zisku vyplacená v roce 2015 činí 16 560 tis. Kč.

Záloha na výplatu podílu na zisku bude poskytnutá do výše 270 000 tis. Kč z nerozděleného zisku minulých období. Zálohy na podíl na zisku vyplacené v roce 2015 budou vypořádány vůči záloze vyplacené v roce 2016.

Mezitímní účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 30. 6. 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech
od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti
sestavené ke dni 30. 6. 2016. Čistý zisk ke dni 30. 6. 2016 představuje částku ve výši 25 349 tis. Kč. Vlastní kapitál Společnosti ke dni 30. 6. 2016 činí 358 288 tis. Kč, přičemž nerozdělený zisk minulých let k uvedenému datu činí 310 213  tis. Kč, hospodářský výsledek k 30. 06. 2016 po zdanění činí 25 349 tis. Kč a záloha na podíl na zisku vyplacená v roce 2015 činí 16 560 tis. Kč. Záloha na výplatu podílu na zisku bude poskytnutá do výše 270 000 tis. Kč, tedy z nerozděleného zisku minulých období. Zálohy na podíl na zisku vyplacené v roce 2015 budou vypořádány vůči záloze vyplacené v roce 2016. Valná hromada Společnosti souhlasí s výplatou zálohy na podíl
na zisku na žádost akcionáře.“

 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a o mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2016.

Valná hromada Společnosti projedná Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a o mezitímní účetní závěrce sestavené ke dni 30. 6. 2016.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a o mezitímní účetní závěrce sestavené ke dni 30. 6. 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a o mezitímní účetní závěrce sestavené ke dni 30. 6. 2016 bere zprávu na vědomí.“

 

5. Zpráva dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2016.

Valná hromada projedná Zprávu dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2016.

Zpráva dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni
30. 6. 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2016 bere zprávu na vědomí.“

 

6. Rozhodnutí o schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva paní Vladislavy Cisarzové, a to v souvislosti se změnou spočívající ve sjednání nároku na paušální náhradu cestovních výdajů.

Návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Společnosti je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Společnosti: Vladislava Cisarzová. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedeného dodatku ke smlouvě o výkonu funkce Vladislavy Cisarzové, člena představenstva, a to ve znění dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“  

 

7. Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Valná hromada Společnosti projedná Zprávu dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a současně informace ve zprávě obsažené.

Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere zprávu i informace v ní obsažené bez výhrad na vědomí.“

  


 

 

Registrace akcionářů na valné hromadě Společnosti a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v době od 13,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 27. září 2016.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách
v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Pro výkon svých práv na valné hromadě je každý akcionář (fyzická osoba) povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, akcionář (právnická osoba) pak aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a osoba zastupující akcionáře (právnickou osobu) platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 26. srpna 2016


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.