Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 9. 12. 2014

Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 9. prosince 2014 od 10,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
 2. Volba orgánů valné hromady;
 3. Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2013;
 4. Stanovisko dozorčí rady Společnosti ke schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2013;
 5. Výroční zpráva Společnosti za rok 2013;
 6. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2013;
 7. Rozhodnutí o volbě člena představenstva Společnosti;
 8. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti;
 9. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva
  Společnosti;
 10. Závěr.

 

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

 3.     Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2013;

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Společnosti ke dni 31. 12. 2013 jsou následující (údaje v tis. Kč):

 

AKTIVA                    588 935                             PASIVA                    588 935

stálá                            41 975                             vlastní jmění              187 831

oběžná                      542 901                             cizí zdroje                  397 351

ostatní                           4 059                             ostatní                            3 753

 

Výnosy celkem                            1 312 000

Náklady celkem                           1 207 775

Zisk před zdaněním                       104 225

Čistý zisk                                           80 258

 

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti ke dni 31. 12. 2013 je akcionářům Společnosti přístupná k nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti Partners Financial Services, a. s. ke dni 31. 12. 2013.“

7.     Rozhodnutí o volbě člena představenstva Společnosti;

S ohledem na skutečnost, že ke dni 11. 3. 2015 uplyne funkční období Ing. Petra Borkovce
ve funkci člena představenstva Společnosti, valná hromada Společnosti projedná v souladu
se zákonem a stanovami Společnosti návrh na volbu Ing. Petra Borkovce do funkce člena představenstva Společnosti pro další funkční období, tedy ode dne 12. 3. 2015.

Návrh usnesení:

„Vzhledem k tomu, že funkční období Ing. Petra Borkovce ve funkci člena představenstva Společnosti uplyne ke dni 11. 3. 2015, valná hromada Společnosti rozhodla o volbě Ing. Petra Borkovce do funkce člena představenstva Společnosti pro další funkční období, tedy s účinností ode dne 12. 3. 2015.“

8.     Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti;

S ohledem na skutečnost, že ke dni 11. 3. 2015 uplyne funkční období pana Radima Lukeše ve funkci člena dozorčí rady Společnosti, valná hromada Společnosti projedná v souladu se zákonem a stanovami Společnosti návrh na volbu Radima Lukeše do funkce člena dozorčí rady Společnosti pro další funkční období, tedy ode dne 12. 3. 2015.

Návrh usnesení:

„Vzhledem k tomu, že funkční období pana Radima Lukeše ve funkci člena dozorčí rady Společnosti uplyne ke dni 11. 3. 2015, valná hromada Společnosti rozhodla o volbě Radima Lukeše do funkce člena dozorčí rady Společnosti pro další funkční období, tedy s účinností ode dne 12. 3. 2015.“

9.     Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti;

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů představenstva Společnosti: Ing. Petr Borkovec, předseda představenstva (změna výše odměny, účinnost ke dni 1. 10. 2014), Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva (změna výše odměny, účinnost ke dni 1. 2. 2015).

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uvedených členů představenstva Společnosti jsou akcionářům přístupny k nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů představenstva Společnosti: Ing. Petr Borkovec, předseda představenstva, Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v době od 9,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 9. prosinec 2014.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 7. listopadu 2014


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.