Oznámení o konání valné hromady 29. 6. 2018

 

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 29. června 2018 od 10,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

 

 

Pořad jednání:

 

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017. 
  4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.
  5. Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2017.
  6. Projednání odstoupení člena dozorčí rady Společnosti z výkonu funkce.
  7. Rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady Společnosti.
  8. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena dozorčí rady Společnosti.
  9. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti
a související návrhy usnesení:

2.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

Valná hromada projedná Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení výsledků hospodaření Společnosti za rok 2017.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2017 včetně návrhu na rozdělní výsledků hospodaření Společnosti za rok 2017 bere zprávu i návrh na vědomí.“

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti v souladu se zákonem projedná Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2017, která bude představovat součást Konsolidované výroční zprávy za rok 2017.

 

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017.

Valná hromada projedná Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu
na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí
po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 bere zprávu i stanovisko na vědomí.“

Zdůvodnění:

Prostřednictvím Zprávy o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2017 dozorčí rada Společnosti v souladu s požadavky zákona předkládá valné hromadě Společnosti svá vyjádření k přezkumu účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dále seznamuje valnou hromadu Společnosti s výsledky své činnosti.

 

4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.

Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2017 jsou následující (údaje v tis. Kč):

AKTIVA                       692 496

stálá                            241 427

oběžná                        323 541

ostatní                         127 528

 

PASIVA                       692 496


vlastní jmění              184 908

cizí zdroje                   426 217

ostatní                          81 371

 

VÝNOSY CELKEM         1 324 159

NÁKLADY CELKEM       1 215 539

ZISK PŘED ZDANĚNÍM    136 217

ZISK PO ZDANĚNÍ             108 620

 

Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2017.

Valná hromada Společnosti určí, že čistý zisk za rok 2017 ve výši 108.619.993,38 Kč bude rozdělen následovně: 3.440.000 Kč bude použito na pokrytí záporného ážia a 105.179.993,38 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada Společnosti přijme rozhodnutí, že podíl na zisku náležící za akcie Společnosti vlastněné akcionáři k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, nebude vyplacen. Akcionáři Společnosti budou oprávněni požádat o výplatu zálohy na podíl na zisku.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2017 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení účetní závěrky společnosti Partners Financial Services, a. s. za rok 2017. Valná hromada Společnosti určuje, čistý zisk za rok 2017 ve výši 108.619.993,38 Kč bude rozdělen následovně: 3.440.000 Kč bude použito na pokrytí záporného ážia a 105.179.993,38 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí, že podíl na zisku náležící za akcie Společnosti vlastněné akcionáři k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, nebude vyplacen. Akcionáři Společnosti budou oprávněni požádat o výplatu zálohy na podíl na zisku.“

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti v souladu se zákonem projedná a rozhodne o schválení účetní závěrky Společnosti a přijme rozhodnutí o způsobu rozdělení výsledku hospodaření Společnosti.

 

5. Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2017.

Valná hromada Společnosti projedná Konsolidovanou výroční zprávu skupiny Partners za rok 2017.

Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2017 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti po projednání Konsolidované výroční zprávy za rok 2017 bere zprávu bez výhrad na vědomí.“

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti v souladu se zákonnými požadavky projedná Konsolidovanou výroční zprávu skupiny Partners za rok 2017, která bude posléze zákonem stanoveným způsobem zveřejněna.

 

6.    Projednání odstoupení člena dozorčí rady Společnosti z výkonu funkce.

Valná hromada Společnosti projedná odstoupení pana Pavla Kohouta z funkce člena dozorčí rady Společnosti společně s návrhem na ukončení výkonu funkce ke dni 30. 6. 2018. Valná hromada Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti schválí navržený den ukončení výkonu funkce odstupujícího člena dozorčí rady pana Pavla Kohouta ke dni 30. 6. 2018.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala odstoupení pana Pavla Kohouta z funkce člena dozorčí rady Společnosti a schválila návrh na ukončení výkonu funkce ke dni 30. 6. 2018.“

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti projedná odstoupení člena dozorčí rady Společnosti a schválí navržený den ukončení výkonu funkce odstupujícího člena dozorčí rady Společnosti po vzájemné dohodě
a v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

 

7.    Rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady Společnosti.

V návaznosti na odstoupení člena dozorčí rady Společnosti valná hromada Společnosti projedná
a schválí návrh na volbu nového člena dozorčí rady Společnosti.

Navrženým členem dozorčí rady Společnosti je Mgr. Martin Švec, nar. dne 3. 9. 1986, bytem Tuklaty, V Obůrkách 234, okres Kolín, PSČ 250 82.

Valná hromada Společnosti schválí návrh na volbu Mgr. Martina Švece do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ode 1. července 2018.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala a schválila návrh na volbu Mgr. Martina Švece, nar. dne 3. 9. 1986, bytem Tuklaty, V Obůrkách 234, okres Kolín, PSČ 250 82, do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ode dne 1. 7. 2018.“

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti rozhodne o volbě nového člena dozorčí rady Společnosti, a to po vzájemné dohodě a s ohledem na zájmy Společnosti a zachování kontinuity v orgánech Společnosti.

 

8. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí smlouvu o výkonu funkce včetně odměňování nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti, Mgr. Martina Švece.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti, Mgr. Martina Švece. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení smlouvy o výkonu funkce ve znění, které představuje přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nově zvoleného člena dozorčí rady ve znění, které bylo projednáno a přijato po vzájemné dohodě
a s ohledem na zájmy Společnosti a zachování kontinuity v orgánech Společnosti.

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9,30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy
29. červen 2018.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

 

 

V Praze dne 29. května 2018

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.