Oznámení o konání řádné valné hromady 12. 3. 2019

 

Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 12. března 2019 od 14,00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

  

Pořad jednání:

1.       Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.

2.       Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva Společnosti.

3.       Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena představenstva Společnosti.

4.       Rozhodnutí o schválení ročních odměn pro vybrané členy představenstva Společnosti.

5.       Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti
a související návrhy usnesení:

 

2.  Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva Společnosti.

V návaznosti na odstoupení člena představenstva Společnosti valná hromada Společnosti projedná
a schválí návrh na volbu nového člena představenstva Společnosti. Navrženým členem představenstva Společnosti je Mgr. Simona Machulová, nar. dne 29.3.1978, bytem Mimoňská 622/1, 190 00 Praha 9.

Valná hromada Společnosti schválí návrh na volbu Mgr. Simony Machulové do funkce člena představenstva Společnosti s účinností ode dne rozhodnutí valné hromady Společnosti o jejím zvolení, tedy ode dne 12. března 2019.

 

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala a schválila návrh na volbu Mgr. Simony Machulové, nar. dne 29.3.1978, bytem Mimoňská 622/1, 190 00 Praha 9, do funkce člena představenstva Společnosti s účinností ode dne 12.3. 2019.“ 

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti rozhodne o volbě nového člena představenstva Společnosti, a to po vzájemné dohodě a s ohledem na zájmy Společnosti a zachování kontinuity v orgánech Společnosti.

 

3.  Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena představenstva Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí smlouvu o výkonu funkce včetně odměňování nově zvoleného člena představenstva Společnosti, Mgr. Simony Machulové.

 

Návrh usnesení valné hromady: 

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva Společnosti, Mgr. Simony Machulové ve znění, které představuje přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nově zvoleného člena představenstva ve znění, které bylo projednáno a přijato
po vzájemné dohodě a s ohledem na zájmy Společnosti a zachování kontinuity v orgánech Společnosti.

 

4. Rozhodnutí o schválení ročních odměn vybraným členům představenstva Společnosti.

Valná hromada projedná a schválí v souladu s příslušnými smlouvami o výkonu funkce vyplacení roční odměny následujícím členům představenstva Společnosti:

  • Mgr. Petr Bartoš, místopředseda představenstva
  • Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva
  • Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva

 Návrh ročních odměn k vyplacení vybraným členům představenstva Společnosti je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady: 

„Valná hromada rozhodla o schválení ročních odměn pro Mgr. Petra Bartoše, místopředsedu představenstva, Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, člena představenstva a Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, člena představenstva ve výši dle přiloženého znění.“

 

Zdůvodnění: Valná hromada projedná a schválí v souladu s příslušnými smlouvami o výkonu funkce vyplacení roční odměny vybraným členům představenstva Společnosti ve výši dle přiloženého znění.

 

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat
v den konání valné hromady v době od 13,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 12. březen 2019.

 

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

 

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

 

V Praze dne 7. února 2019

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.