POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 10. 9. 2019

 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00, IČ: 276 99 781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12158

(dále jen „Společnost“)

 

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)

a § 17 platných stanov Společnosti

 

řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat dne 10. září 2019 od 14.00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
  2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
  3. Schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30.6.2019 a návrhu na výplatu zálohy na podíl na zisku;
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30.6.2019;
  5. Určení auditora dle ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2019;
  6. Zpráva dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK;
  7. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva – Gabrielu Beránkovou Kudrnovou;
  8. Závěr.

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Stanovy Společnosti v platném znění se s okamžitou účinností mění následujícím způsobem:

1)            v § 1 „Základní ustanovení“ odst. 8 písm. d) se mění text následovně:

                d) Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

2)            do § 16 „Valná hromada“ odst. 2 se vkládá nové písm. x) následujícího znění:

                „x)          rozhodnutí o schválení a výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku;“

3)            v § 16 „Valná hromada“ odst. 2 se dosavadní písm. x) mění na písm. y);           

4)            dosavadní text § 19 „Hlasování“ odst. 8. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„8.          Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu Společnosti. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % (slovy: čtyřicet procent) základního kapitálu Společnosti.“

5)            dosavadní text § 19 „Hlasování“ odst. 13. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„13.        Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Změny stanov se týkají jednak rozšíření působnosti valné hromady a dále zvýšení kvora pro náhradní valnou hromadu a zvýšení potřebné většiny hlasů při rozhodování valné hromady z prosté většiny na kvalifikovanou, tj. dvoutřetinovou většinu. Protože dosud nebyl reflektován z.č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, dochází k aktualizaci názvu předmětné činnosti.

Ad 3.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

I.             Mezitímní účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 30.6.2019.

II.            Výplatu zálohy na podíl na zisku minoritním akcionářům vlastnícím celkem podíl ve výši 14,8 % v celkové výši 14,8 mil Kč před zdaněním“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, § 40 odst. 2 ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. x) stanov Společnosti valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku a rozhoduje o schválení a výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku.

Ad 5.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti určuje jako auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licencí č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 16 odst. 2 písm. v) stanov Společnosti valná hromada určuje auditora Společnosti.

Ad 7.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva – Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, v předloženém znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva včetně jejich změn. Dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva – Gabriely Beránkové Kudrnové se týká změny benefitu příspěvku na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, kdy je nově stanoven souhrnný roční limit ve výši daňově uznatelného nákladu pro zaměstnavatele a rozložení příspěvků do jednotlivých produktů si člen představenstva určuje sám.

 

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13.30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.

 

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené k 30.6.2019 (v tis. Kč):

AKTIVA                                           878 453                        PASIVA                                        878 453

stálá                                                431 658                        vlastní jmění                               388 119

oběžná                                           438 869                        cizí zdroje                                    486 351

ostatní                                                7 926                        ostatní                                              3 983

VÝNOSY CELKEM                          653 545

NÁKLADY CELKEM                        590 221

ZISK PŘED ZDANĚNÍM                   66 770

ZISK PO ZD ANĚNÍ                         63 324

  

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 7. srpna 2019 k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty: (i) návrh změny stanov Společnosti, (ii) mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30.6.2019, (iii) zpráva dozorčí rady o přezkoumání mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 30.6.2019, (iv) zpráva dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK, a (v) návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva – Gabrielu Beránkovou Kudrnovou.

 

 

V Praze dne 7. srpna 2019

 

 

Ing. Petr Borkovec

předseda představenstva

Partners Financial Services, a.s.

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.