POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 25. 6. 2019

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00, IČ: 276 99 781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12158

(dále jen „Společnost“)

 

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)

a § 17 platných stanov Společnosti

 

řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat dne 25. června 2019 od 10.00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018;
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018;
  4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018;
  5. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2018, 2017 a 2016;
  6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
  7. Schválení vyplacení mimořádné odměny pro člena představenstva Společnosti – Simonu Machulovou;
  8. Závěr.

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. i) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. 

Ad 4.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

I.             Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

II.            Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018 po zdanění ve výši 91 887 873,03 Kč tak, že částka 91 887 873,03 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let s tím, že podíl na zisku náležící za akcie Společnosti vlastněné akcionáři k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, nebude vyplacen. Akcionáři Společnosti budou oprávněni požádat o výplatu zálohy na podíl na zisku.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. g) a h) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku.

Ad 5.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2017.

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2016.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. g) stanov Společnosti valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku.

Ad 6.

Návrh usnesení:

„Stanovy Společnosti v platném znění se s okamžitou účinností mění následujícím způsobem:

1)            dosavadní text § 1 „Základní ustanovení“ odst. 8. písm. b) se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

                „b)         Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění“

2)            dosavadní text § 18 „Jednání valné hromady“ odst. 5. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„5.          Valná hromada může schválit jednací řád, kterým vymezí další podmínky jednání valné hromady Společnosti.“

3)            dosavadní text § 19 „Hlasování“ odst. 9. se vypouští a nahrazuje se novým textem následujícího znění:

„9.          Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

4)           dosavadní text § 30 „Další orgány“ se ruší bez náhrady.

5)            dosavadní § 31 - § 35 se přečíslovávají na § 30 - § 34.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. a) stanov Společnosti valná hromada rozhoduje o změně stanov. Navrhované změny stanov reflektují aktualizaci předmětu podnikání Společnosti v souladu s novým zákonem o distribuci pojištění a zajištění, upuštění od požadavku úředně ověřeného podpisu na plné moci pro účely valné hromady, drobnou úpravu ustanovení ohledně jednacího řádu valné hromady a vypuštění ustanovení o zřizování dalších orgánů Společnosti valnou hromadou, neboť toto je v kompetenci představenstva Společnosti.

Ad 7.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje vyplacení mimořádné odměny pro Simonu Machulovou, člena představenstva Společnosti ve výši dle přiloženého znění.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 61 odst. 1 ZOK lze členu představenstva poskytnout jiné plnění se souhlasem valné hromady. Mimořádná odměna je vyplácena za úspěšné dokončení projektu založení a vzniku společnosti Simplea pojišťovna, a.s. včetně licenčního řízení u České národní banky, na kterém Simona Machulová pracovala v období od 1. 9. 2017 do 1. 4. 2019 nejdříve jako zaměstnanec Společnosti a následně od 12. 3. 2019 jako člen představenstva Společnosti.

 

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9.30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 (v tis. Kč):

AKTIVA                                           1 005 031                            PASIVA                                           1 005 031

stálá                                                   429 871                         vlastní jmění                                      318 555

oběžná                                              434 986                         cizí zdroje                                           609 967 

ostatní                                              140 174                         ostatní                                                  76 509

 

VÝNOSY CELKEM                        1 395 707

NÁKLADY CELKEM                      1 303 819

ZISK PŘED ZDANĚNÍM                  115 412

ZISK PO ZDANĚNÍ                           91 888

 

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2018 (v tis. Kč):

AKTIVA                                           1 018 717                          PASIVA                                           1 018 717

stálá                                                    370 893                        vlastní jmění                                     319 468

oběžná                                               509 766                        cizí zdroje                                          622 786 

ostatní                                                138 058                        ostatní                                                 76 463

 

VÝNOSY CELKEM                        1 450 061

NÁKLADY CELKEM                      1 345 115

ZISK PŘED ZDANĚNÍM                  130 191

ZISK PO ZDANĚNÍ                         104 946

 

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 zpracované podle ust. § 82 a násl. ZOK:

Ze smluv a popř. jiných vztahů Společnosti jako ovládané osobě žádná újma nevznikla. Vzájemné vztahy mezi Společností a ovládajícími osobami lze zhodnotit jako pro Společnost výhodné. Společnost si není vědoma žádných nevýhod plynoucích ze spolupráce s ovládajícími osobami nebo s ostatními propojenými osobami. Společnost si aktuálně není vědoma žádných rizik, které by jí vyplývaly v důsledku vzájemných vztahů mezi ní a propojenými osobami.

Akcionářům Společnosti jsou ode dne 24. května 2019 k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty: (i) řádná účetní závěrka za rok 2018, (ii) konsolidované účetní závěrky za rok 2018, 2017 a 2016, (iii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, (iv) zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018, (v) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018, (vi) návrh změny stanov Společnosti, (vii) návrh mimořádné odměny k vyplacení Simoně Machulové, členu představenstva Společnosti.

 

V Praze dne 24. května 2019

 

Ing. Petr Borkovec

předseda představenstva

Partners Financial Services, a.s.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.