Doplnění oznámení o konání valné hromady

 Oznámení o konání řádné valné hromady

 

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 20. června 2017 od 14,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání;
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce
  za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2016;
 3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu
  na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016;
 4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let;
 5. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2016;
 6. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva
  Společnosti;
 7. Rozhodnutí o rozšíření předmětů podnikání Společnosti;
 8. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
 9. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
 10. Rozhodnutí o volbě členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
 11. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti a návrhy usnesení:

 

1.   Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.

Závěr ohledně usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti bude záviset na faktickém stavu, resp. počtu přítomných akcionářů ve vztahu k velikosti jejich podílu, v čase a místě konání valné hromady Společnosti.

 

Návrh usnesení valné hromady:

 

Valná hromada Společnosti rozhodla o volbě orgánů valné hromady následovně:

předseda valné hromady: Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina

 

zapisovatelka:              Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2

 

ověřovatelé zápisu:     Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina

                                      Mgr. Petr Bartoš, nar. dne 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, 615 00 Brno

 

skrutátoři:                   Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2

Ing. Martina Kvíčalová, r. č.: 796221/3974, bytem Březina 91, 679 05 Brno-venkov      

 

Zdůvodnění: Do orgánů valné hromady jsou představenstvem navrhovány shora uvedené osoby, u nichž je předpoklad řádného výkonu funkcí, do nichž jsou navrhovány. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

 

2.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016.

Valná hromada projedná Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení výsledků hospodaření Společnosti
za rok 2016.

 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce
za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici
pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení výsledků hospodaření Společnosti za rok 2016 bere zprávu
i návrh bez výhrad na vědomí.

 

Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 není předmětem schvalování valné hromady, valná hromada tuto zprávu pouze bere na vědomí.

 

3.   Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření
a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016.

Valná hromada projedná Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016.

 

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu
na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí
po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska
k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 bere zprávu i stanovisko bez výhrad na vědomí.

 

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2016 není předmětem schvalování valné hromady, valná hromada tuto zprávu pouze bere na vědomí.

 

4.   Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016 včetně návrhu
na rozdělení výsledku hospodaření
a rozhodnutí o výplatě nerozděleného zisku minulých let.

Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2016 jsou následující (údaje v tis. Kč):

 

AKTIVA                                    766 812

Stálá                                         106 052

Oběžná                                     562 564

Ostatní                                       98 196

 

PASIVA                                    766 812
vlastní jmění                            425 291

cizí zdroje                                279 405

ostatní                                       62 115

 

VÝNOSY CELKEM                  1 227 359

NÁKLADY CELKEM                1 124 569

ZISK PŘED ZDANĚNÍM          131 412

ZISK PO ZDANĚNÍ                102 790

 

Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016.

Valná hromada Společnosti schválí hospodářský výsledek Společnosti za rok 2016, kdy zisk po zdanění představuje částku ve výši 102 789 568,52,- Kč. Valná hromada Společnosti rozhodne, že čistý zisk za rok 2016 ve výši 102 789 568,52,- Kč bude rozdělen následovně: 89 787 167,19,- Kč bude vyplaceno akcionářům Společnosti jako podíl na zisku, 10 000 000,- Kč bude použito na pokrytí záporného ážia
a 3 002 401,33,- Kč bude poukázáno na účet nerozděleného zisku minulých let.

 

Vzhledem k tomu, že nerozdělený zisk minulých let ke dni 31. 12. 2016 činil částku 310 212 832,81,- Kč
a z hospodářského výsledku za rok 2016 má být akcionářům vyplacena na podílu na zisku částka 89 787 167,19,- Kč, což je v součtu částka 400 000 000, - Kč, dále valná hromada Společnosti přijme rozhodnutí, že nerozdělený zisk minulých let ke dni 31. 12. 2016 ve výši 310 212 832,81,- Kč bude vyplacen akcionářům Společnosti, a to společně s částí hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 89 787 167,19,- Kč, což je v součtu částka ve výši 400 000 000,- Kč, která bude vyplacena jako podíl
na zisku akcionářům Společnosti, přičemž příslušná část z podílu na zisku připadající na vlastní akcie vlastněné Společností (při 120 kusech vlastních akcií Společnosti představujících podíl o velikosti 6%
ze základního kapitálu Společnosti) ve výši 24 000 000,- Kč nebude vyplacena a bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Akcionářům dříve vyplacené zálohy na podíl na zisku se zúčtují vůči aktuálně vyplácenému podílu na zisku.

 

Valná hromada dále přijme rozhodnutí, že podíl na zisku, který má být vyplacen akcionářům Společnosti, bude splatný do 5 kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.

 

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí
po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti rozhodla o schválení účetní závěrky společnosti Partners Financial Services, a. s. za rok 2016.

 

Valná hromada společnosti rozhodla o schválení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016, kdy zisk po zdanění představuje částku ve výši 102 789 568,52 Kč.

 

Valná hromada Společnosti rozhodla, že čistý zisk za rok 2016 ve výši 102 789 568,52,- Kč bude rozdělen následovně: 89 787 167,19,- Kč bude vyplaceno akcionářům Společnosti jako podíl na zisku, 10 000 000,- Kč bude použito na pokrytí záporného ážia a 3 002 401,33,- Kč bude poukázáno na účet nerozděleného zisku minulých let.

 

Vzhledem k tomu, že nerozdělený zisk minulých let ke dni 31. 12. 2016 činil částku 310 212 832,81,- Kč
a z hospodářského výsledku za rok 2016 má být akcionářům vyplacena na podílu na zisku částka
89 787 167,19,- Kč, což je v součtu částka 400 000 000, - Kč, dále valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí,
že nerozdělený zisk minulých let ke dni 31. 12. 2016 ve výši 310 212 832,81,- Kč bude vyplacen akcionářům Společnosti, a to společně s částí hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 89 787 167,19,- Kč, což je v součtu částka ve výši 400 000 000,- Kč, která bude vyplacena jako podíl na zisku akcionářům Společnosti, přičemž příslušná část z podílu na zisku připadající na vlastní akcie vlastněné Společností (při 120 kusech vlastních akcií Společnosti představujících podíl o velikosti 6% ze základního kapitálu Společnosti) ve výši 24 000 000,- Kč nebude vyplacena a bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Akcionářům dříve vyplacené zálohy na podíl na zisku se zúčtují vůči aktuálně vyplácenému podílu na zisku.

Valná hromada dále přijala rozhodnutí, že podíl na zisku, který má být vyplacen akcionářům Společnosti, bude splatný do 5 kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje rozdělení zisku mezi akcionáře z důvodu dobrých hospodářských výsledků a stabilního postavení společnosti, kdy rozdělení zisku je v zájmu společnosti a společnost nepoškodí.

 

5.   Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2016.

Valná hromada Společnosti projedná Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2016.

Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2016 je akcionářům Společnosti k dispozici
pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti po projednání Konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2016 bere zprávu bez výhrad na vědomí.

Zdůvodnění: Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2016 není předmětem schvalování valné hromady, valná hromada tuto zprávu pouze bere na vědomí.

 

6.   Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti.

 

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů představenstva Společnosti: Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva, Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva Společnosti, Vladislava Cisarzová, člen představenstva. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů představenstva z dále uvedených důvodů:

 • Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva (úprava podmínek smlouvy o výkonu funkce v souvislosti s nástupem na mateřskou dovolenou);
 • Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva (změna výše odměny).
 • Vladislava Cisarzová, člen představenstva (změna výše odměny).

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uvedených členů představenstva Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti
v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

7.   Rozhodnutí o rozšíření předmětů podnikání Společnosti.

Valná hromada Společnosti rozhodne o rozšíření předmětů podnikání Společnosti o vázanou živnost =Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence=, uvedenou v Příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o rozšíření předmětů podnikání Společnosti o vázanou živnost =Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence=, uvedenou v Příloze č. 2 k zákonu
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Zdůvodnění: Společnost hodlá rozšířit svou podnikatelskou činnost v oblasti poskytování účetních služeb.

 

8.   Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Stanovy Společnosti budou změněny v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti podle bodu 7. pořadu jednání, tedy s ohledem na rozšíření předmětů podnikání Společnosti.

Návrh změn stanov Společnosti je akcionářům k dispozici v sídle Společnosti v pracovních dnech
od 10,00 do 16,00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu upravené podoby stanov Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

 

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti, a to tak, že znění ustanovení § 1, „Základní ustanovení“, odstavec 8, se mění následujícím způsobem:

 

§ 1

Základní ustanovení

 „8. Předmětem podnikání Společnosti je:

a)    Investiční zprostředkovatel

b)    Pojišťovací agent

c)     Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

d)    Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

e)      Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ 

Zdůvodnění: Z důvodu přijetí rozhodnutí podle bodu 7. pořadu jednání je nutné promítnout příslušnou změnu do znění stanov Společnosti.

 

9.   Rozhodnutí o odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada Společnosti rozhodne o odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady Společnosti
a následné volbě všech členů představenstva a dozorčí rady Společnosti ve stejném složení.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada   o d v o l á v á   členy představenstva a dozorčí rady společnosti Partners Financial Services, a.s. s účinností ke dni 30. června 2017 (třicátého června roku dva tisíce sedmnáct) :

 

Ing. Petra Borkovce, předsedy představenstva

Mgr. Víta Mikoláška, místopředsedu představenstva

Mgr. Petar Bartoše, místopředsedu představenstva

Ing. Tatianu Purdiakovou, člena představenstva

Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, člena představenstva

Vladislavu Cisarzovou, člena představenstva

Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, člena představenstva

Ing. Lucii Simpartlovou, předsedu dozorčí rady

Pavla Kohouta, místopředsedu dozorčí rady

Radima Lukeše, člena dozorčí rady;

 

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti rozhodne s ohledem na blížící se konec funkčního období některých členů orgánů Společnosti a za účelem sjednocení délky trvání funkčního období všech členů orgánů Společnosti o odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady Společnosti a následné volbě všech členů představenstva a dozorčí rady Společnosti ve stejném složení.

 

10.  Rozhodnutí o volbě členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

V návaznosti na bod 9. pořadu jednání valná hromada Společnosti rozhodne o volbě členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada   v o l í   za členy představenstva společnosti Partners Financial Services, a.s. s účinností ke dni 1. července 2017 (prvního července roku dva tisíce sedmnáct):

 

Ing. Petra Borkovce, datum narození 1. července 1977, pobyt a bydliště na adrese Brno, Krasová 600/12

Mgr. Víta Mikoláška, datum narození 11. března 1982, pobyt a bydliště na adrese Bílina, Pražská 142/20

Mgr. Petra Bartoše, datum narození 26. listopadu 1977, pobyt a bydliště na adrese Brno, Gebauerova 587/4

Ing. Tatianu Purdiakovou, datum narození 23. března 1975, pobyt a bydliště na adrese Slovenská republika, 02745 Tvrdošín, Medvedzie

Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, datum narození 22. srpna 1983, pobyt a bydliště na adrese Praha, Nusle, Čestmírova 522/13

Vladislavu Cisarzovou, datum narození 12. ledna 1978, pobyt a bydliště na adrese Praha, Újezd nad Lesy, Domanovická 2344

Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, datum narození 23. července 1983, pobyt a bydliště na adrese Dřevčice 218

Valná hromada   v o l í   za členy dozorčí rady společnosti Partners Financial Services, a.s. s účinností ke dni 1. července 2017 (prvního července roku dva tisíce sedmnáct):

Ing. Lucii Simpartlovou, datum narození 9. srpna 1976, pobyt a bydliště na adrese Příchovice 171

Pavel Kohout, datum narození 25. března 1967, pobyt a bydliště na adrese Praha, Michle, Novobohdalecká 1484/18

Radima Lukeše, datum narození 13. května 1972, pobyt a bydliště na adrese Praha, Veleslavín, Čílova 275/15

Zdůvodnění: Za účelem sjednocení délky trvání funkčního období všech členů orgánů Společnosti rozhodne valná hromada Společnosti o opětovné volbě všech odvolaných členů představenstva a dozorčí rady Společnosti ve stejném složení.

_________________________________________________________________________________

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat
v den konání valné hromady v době od 13,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 20. červen 2017.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených
v seznamu akcionářů
vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc
pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení
na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

 

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 21. května 2017


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.