Oznámení o konání řádné valné hromady Partners Financial Services, a. s. 13. 11.2018

 

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti
Partners Financial Services, a.s.
IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka 12158
(dále také jen jako „Společnost“)


svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 13. listopadu 2018 od 13.30 hodin
v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.


Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.
2. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky za rok 2018.
3. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti.
4. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti a návrhy usnesení:


2. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky za rok 2018.

Valná hromada Společnosti projedná návrh na určení auditorem pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2018 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licencí č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.
Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti určila jako auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2018 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licencí č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.“
Zdůvodnění: Auditorskou společností pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2018 je představenstvem navrhována shora uvedená společnost, která prováděla ověření účetních závěrek, resp. konsolidovaných účetních závěrek Společnosti i v uplynulých letech.


3. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů představenstva Společnosti:
▪ Mgr. Petr Bartoš, místopředseda představenstva (zvýšení odměny);
▪ Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva (zvýšení odměny, paušální náhrada za používání soukromého vozidla ke služebním účelům);
▪ Mgr. Stanislav Holeš, člen představenstva (zvýšení odměny, výplata mimořádného bonusu).
Účinnost dodatků ke smlouvám o výkonu funkce je stanovena ke dni 1. 10. 2018.
Znění dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uvedených členů představenstva Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin.
Návrh usnesení valné hromady:
Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů představenstva Společnosti: Mgr. Petr Bartoš, místopředseda představenstva, Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva, Mgr. Stanislav Holeš, člen představenstva. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.

Zdůvodnění:

Valná hromada projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti, upravující zvýšení odměn jmenovaných členů představenstva Společnosti s ohledem na dlouhodobou kvalitní spolupráci se Společností a dále výplatu mimořádného bonusu Mgr. Stanislavu Holešovi za skvělou práci při přípravě na kontrolu zahájenou ze strany České národní banky.

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13.00 hodin v prostorách sídla společnostiPartners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 13. listopad 2018.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.
Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

V Praze dne 12. října 2018

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.