Oznámení o konání řádné valné hromady Partners Financial Services, a.s.

 

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 24. listopadu 2017 od 10,00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání;
  2. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2017.
  3. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti a návrhy usnesení:

1.  Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.

Závěr ohledně usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti bude záviset na faktickém stavu, resp. počtu přítomných akcionářů ve vztahu k velikosti jejich podílu, v čase a místě konání valné hromady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o volbě orgánů valné hromady následovně:

předseda valné hromady:   Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina

zapisovatelka:                      Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Nadějovská 476, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

ověřovatelé zápisu:             Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina

                                              Ing. Tatiana Purdiaková, nar. dne 23. března 1975, bytem Březinova 471/22, Karlín, 186 00 Praha 8

skrutátoři:                            Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Nadějovská 476, 190 16 Praha 9

                                              Újezd nad Lesy

                                              Ing. Martina Kvíčalová, r. č.: 796221/3974, bytem Březina 91, 679 05

                                              Brno-venkov          

Zdůvodnění: Do orgánů valné hromady jsou představenstvem navrhovány shora uvedené osoby, u nichž je předpoklad řádného výkonu funkcí, do nichž jsou navrhovány. Návrhy konkrétních osob
do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

2.  Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2017.

Valná hromada Společnosti projedná návrh na určení auditorem pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licencí č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti určila jako auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licencí č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.“

Zdůvodnění: Auditorskou společností pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017 je představenstvem navrhována shora uvedená společnost, která prováděla ověření účetních závěrek, resp. konsolidovaných účetních závěrek Společnosti i v uplynulých letech. 


 

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 9,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 24. listopad 2017.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

V Praze dne 24. října 2017


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.