Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 1. 3. 2016

 

Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 1. března 2016 od 14,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
  2. Volba orgánů valné hromady;
  3. Projednání odstoupení člena dozorčí rady Společnosti;
  4. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti;
  5. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady Společnosti;
  6. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti;
  7. Rozhodnutí o schválení dodatku ke smlouvě o převodu akcií člena dozorčí rady Společnosti;
  8. Závěr. 

 

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

4.      Volba nového člena dozorčí rady Společnosti.

S ohledem na odstoupení Ing. Kateřiny Volínové, MBA, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, valná hromada Společnosti projedná návrh na volbu nového člena dozorčí rady Společnosti. Valná hromada Společnosti rozhodne o zvolení Ing. Lucie Simpartlové do funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ode dne 1. března 2016.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti zvolila do funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Lucii Simpartlovou, a to s účinností ode dne 1. března 2016.“

 

 5.      Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Lucie Simpartlové.

Návrh smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Lucie Simpartlové, ve znění dle návrhu, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

 

6.      Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů představenstva Společnosti:

  • Ing. Mgr. Lada Kičmerová, člen představenstva;
  • Vladislava Cisarzová, člen představenstva.

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce výše uvedených členů představenstva Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů představenstva Společnosti: Ing. Mgr. Lada Kičmerová, člen představenstva; Vladislava Cisarzová, člen představenstva. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

 

7.      Rozhodnutí o schválení dodatku ke smlouvě o převodu akcií člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí znění dodatku ke smlouvě o převodu akcií uzavřené mezi Společností a Pavlem Kohoutem, místopředsedou dozorčí rady Společnosti, kterým bude upravena výše kupní ceny akcií původně sjednaná smlouvou o převodu akcií
ze dne 23. 6. 2015.

Návrh dodatku ke smlouvě o převodu akcií uzavřené dne 23. 6. 2015 mezi Společností a Pavlem Kohoutem, místopředsedou dozorčí rady Společnosti, bude akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatku ke smlouvě o převodu akcií uzavřené dne 23. 6. 2015 mezi Společností a Pavlem Kohoutem, místopředsedou dozorčí rady Společnosti, ve znění dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

 

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v době od 13,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 1. března 2016.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost
o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 29. ledna 2016

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.