Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 10. 1. 2017

 

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 10. ledna 2017 od 16,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání;
 2. Volba orgánů valné hromady.
 3. Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti;
 4. Rozhodnutí o volbě člena představenstva Společnosti;
 5. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti;
 6. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů orgánů Společnosti;
 7. Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona
  č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
 8. Závěr. 

 

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti
včetně návrhů jednotlivých usnesení:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání.

Závěr ohledně usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti bude záviset na faktickém stavu, resp. počtu přítomných akcionářů ve vztahu k velikosti jejich podílu, v čase a místě konání valné hromady Společnosti.

2. Volba orgánů valné hromady. 

Návrh usnesení valné hromady: 

Valná hromada Společnosti rozhodla o volbě orgánů valné hromady následovně:

předseda valné hromady    

Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina 

zapisovatelka:                       

Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2

ověřovatelé zápisu:              

Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina

Mgr. Petr Bartoš, nar. dne 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, 615 00 Brno

skrutátor:                              

Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2

3. Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti.

Valná hromada Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti projedná a schválí dále specifikované úplatné převody akcií Společnosti:

1. Převodce: Radim Lukeš, datum narození 13. května 1972, bytem Praha 6,  Čílova 275/15, PSČ: 162 00.

Nabyvatel: Apana s.r.o., IČ: 028 79 107, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224876.

Převáděné akcie: Hromadná akcie v listinné podobě na jméno č. 1 v souhrnné jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč, nahrazující 1000 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 274-573, 601-1300, představujících podíl o velikosti 50% ze základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem, přičemž tato smlouva nenabude účinnosti dříve, nežli bude udělen souhlas s převodem akcií valnou hromadou Společnosti.

2. Převodce: Ing. Petr Borkovec, datum narození 1. července 1977, bytem Brno - Maloměřice, Krasová 600/12, PSČ: 614 00.

Nabyvatel: Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina č. p. 103, 666 01 Březina,
IČ: 291 94 636, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64733.

Převáděné akcie: Hromadná akcie v listinné podobě na jméno č. 2 v souhrnné jmenovité hodnotě 34.000.000,- Kč, nahrazující 680 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 37-240, 1301-1776, představujících podíl o velikosti 34% ze základního kapitálu společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem, přičemž tato smlouva nenabude účinnosti dříve, nežli bude udělen souhlas s převodem akcií valnou hromadou Společnosti.

 

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schválila následující úplatné převody akcií Společnosti.

1. Převodce: Radim Lukeš, datum narození 13. května 1972, bytem Praha 6,  Čílova 275/15, PSČ: 162 00.

Nabyvatel: Apana s.r.o., IČ: 028 79 107, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224876.

Převáděné akcie: Hromadná akcie v listinné podobě na jméno č. 1 v souhrnné jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč, nahrazující 1000 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno
o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 274-573, 601-1300, představujících podíl
o velikosti 50% ze základního kapitálu Společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem, přičemž tato smlouva nenabude účinnosti dříve, nežli bude udělen souhlas s převodem akcií valnou hromadou Společnosti.

2. Převodce: Ing. Petr Borkovec, datum narození 1. července 1977, bytem Brno - Maloměřice, Krasová 600/12, PSČ: 614 00.

Nabyvatel: Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina č. p. 103, 666 01 Březina,
IČ: 291 94 636, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64733.

Převáděné akcie: Hromadná akcie v listinné podobě na jméno č. 2 v souhrnné jmenovité hodnotě 34.000.000,- Kč, nahrazující 680 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno
o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 37-240, 1301-1776, představujících podíl
o velikosti 34% ze základního kapitálu společnosti.

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem, přičemž tato smlouva nenabude účinnosti dříve, nežli bude udělen souhlas s převodem akcií valnou hromadou Společnosti.“

4. Rozhodnutí o volbě člena představenstva Společnosti.

S ohledem na skutečnost, že ke dni 1. 1. 2017 uplyne funkční období Ing. Tatiany Purdiakové
ve funkci člena představenstva Společnosti, valná hromada Společnosti projedná v souladu se zákonem a stanovami Společnosti návrh na volbu Ing. Tatiany Purdiakové do funkce člena představenstva Společnosti pro další funkční období, tedy ode dne 2. 1. 2017.

Návrh usnesení valné hromady:

Vzhledem k tomu, že ke dni 1. 1. 2017 nastává konec funkčního období Ing. Tatiany Purdiakové
ve funkci člena představenstva Společnosti, valná hromada Společnosti rozhodla o volbě Ing. Tatiany Purdiakové do funkce člena představenstva Společnosti pro další funkční období ode dne
2. 1. 2017.“

5. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti.

S ohledem na skutečnost, že ke dni 22. 1. 2017 uplyne funkční období pana Pavla Kohouta ve funkci člena dozorčí rady Společnosti, valná hromada Společnosti projedná v souladu se zákonem
a stanovami Společnosti návrh na volbu pana Pavla Kohouta do funkce člena dozorčí rady Společnosti pro další funkční období, tedy ode dne 23. 1. 2017.

Návrh usnesení valné hromady:

„Vzhledem k tomu, že ke dni 22. 1. 2017 nastává konec funkčního pana Pavla Kohouta ve funkci člena dozorčí rady Společnosti, valná hromada Společnosti rozhodla o volbě pana Pavla Kohouta do funkce člena dozorčí rady Společnosti pro další funkční období ode dne 23. 1. 2017.“

6. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů orgánů Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů představenstva Společnosti:

 • Ing. Mgr. Lada Kičmerová, člen představenstva;
 • Mgr. Vít Mikolášek, místopředseda představenstva.

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce výše uvedených členů představenstva Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů představenstva Společnosti: Ing. Mgr. Lada Kičmerová, člen představenstva; Mgr. Vít Mikolášek, místopředseda představenstva. Valná hromada Společnosti rozhodla
o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

7. Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Valná hromada Společnosti projedná Zprávu dozorčí rady Společnosti o informacích, které dozorčí rada obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí
po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

 „Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere zprávu bez výhrad na vědomí.“

 

Registrace akcionářů na valné hromadě Společnosti a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v době od 15,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 10. leden 2017.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost
o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní email).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách
v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Pro výkon svých práv na valné hromadě je každý akcionář (fyzická osoba) povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, akcionář (právnická osoba) pak aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a osoba zastupující akcionáře (právnickou osobu) platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 9. prosince 2016


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.