Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 23. 6. 2015

Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 23. června 2015 od 10,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
 2. Volba orgánů valné hromady;
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2014;
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření  a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014;
 5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření;
 6. Výroční zpráva Společnosti za rok 2014;
 7. Rozhodnutí o schválení výplaty ročních odměn vybraným členům představenstva Společnosti;
 8. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů orgánů Společnosti;
 9. Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti;
 10. Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
 11. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2015;
 12. Závěr. 

 

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

 5.     Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.

Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2014 jsou následující (údaje v tis. Kč):

AKTIVA

653 010

PASIVA

653 010

VÝNOSY CELKEM

1 143 806

 

stálá

    

83 415

 

vlastní jmění

 

266 534

 

NÁKLADY CELKEM

 

1  029 976

 

oběžná

 

480 243

 

cizí zdroje

 

319 149

 

ZISK

 

113 830

 

 

ostatní

 

 

89 352

 

 

ostatní

 

 

67 327

před zdaněním

 

Valná hromada společnosti Partners Financial Services, a. s. rozhodne o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014.

Valná hromada určí, že čistý zisk za rok 2014 ve výši 81 314 tis. Kč bude rozdělen následovně:
17 400 tis. Kč bude použito na pokrytí  záporného emisního ážia a 63 914 tis. Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada přijme rozhodnutí, že dividenda náležící za akcie Společnosti vlastněné k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, nebude vyplacena.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2014 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

7.     Rozhodnutí o schválení výplaty ročních odměn vybraným členům představenstva Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí roční odměny vyplacené následujícím členům představenstva Společnosti: Ing. Tatiana Purdiaková, člen představenstva, Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva. Uvedené odměny se poskytují nad rámec plnění sjednaných smlouvou o výkonu funkce, a to ve výši dle přehledu, který je akcionářům Společnosti
k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výplat ročních odměn vybraných členů představenstva Společnosti dle přehledu, který tvoří přílohu zápisu jednání valné hromady.“

 

8.    Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů orgánů Společnosti:

 • Mgr. Vít Mikolášek, místopředseda představenstva (změna výše odměny, zrušení nároku na služební vozidlo, sjednání nároku na paušální náhradu cestovních výdajů), účinnost dodatku stanovena ke dni 1. 7. 2015;
 • Pavel Kohout, místopředseda dozorčí rady (změna výše odměny), účinnost dodatku stanovena ke dni 1. 5. 2015.

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uvedených členů představenstva a dozorčí rady Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů orgánů Společnosti: Mgr. Vít Mikolášek, místopředseda představenstva, Pavel Kohout, místopředseda dozorčí rady. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

 

9.     Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí následující úplatné převody akcií Společnosti:

-        převod 60 ks kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno od Pavla Kohouta do vlastnictví Společnosti, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 3% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Pavlem Kohoutem;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Petra Bartoše, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Petrem Bartošem;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Víta Mikoláška, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Vítem Mikoláškem;

-        převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Vladislavy Cisarzové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Vladislavou Cisarzovou;

-        převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Ing. Lady Kičmerové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Ing. Ladou Kičmerovou;

-        převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví
Bc. et Bc. Martina Vlnase, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Bc. et Bc. Martinem Vlnasem;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Lucie Simpartlové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Lucií Simpartlovou;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Gabriely Beránkové Kudrnové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Gabrielou Beránkovou Kudrnovou;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Tatiany Purdiakové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Tatianou Purdiakovou.

Výše uvedené smlouvy o převodu akcií jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00-16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schválila dále uvedené úplatné převody akcií Společnosti, v souladu se zněním příslušných smluv o převodu akcií, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady. Valná hromada schválila následující úplatné převody akcií Společnosti:

-        převod 60 ks kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno od Pavla Kohouta
do vlastnictví Společnosti, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 3% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Pavlem Kohoutem;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Petra Bartoše, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Petrem Bartošem;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Víta Mikoláška, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Vítem Mikoláškem;

-        převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Vladislavy Cisarzové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Vladislavou Cisarzovou;

-        převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Ing. Lady Kičmerové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Ing. Ladou Kičmerovou;

-        převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Bc. et Bc. Martina Vlnase, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Bc. et Bc. Martinem Vlnasem;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Lucie Simpartlové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Lucií Simpartlovou;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Gabriely Beránkové Kudrnové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Gabrielou Beránkovou Kudrnovou;

-        převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Tatiany Purdiakové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním Smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Tatianou Purdiakovou.“

 

11.  Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2015.

Valná hromada Společnosti projedná návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky
a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licencí č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00,
IČ: 496 19 187.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schválila společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. jako auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2015.“

-

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v době od 9,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 23. červen 2015.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách
v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 22. května 2015

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.