Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 29. 6. 2016

 

Oznámení o konání řádné valné hromady

 

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

(dále také jen jako „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 29. června 2016 od 14,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
 2. Volba orgánů valné hromady;
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015;
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015;
 5. Rozhodntí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření;
 6. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2015
 7. Rozhodnutí o schválení dodatku ke smlouvám o výkonu fnnkce vybraných členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
 8. Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
 9. Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti;
 10. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2016;
 11. Závěr. 

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti a návrhy usnesení:

 

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.

Závěr ohledně usnášeníschopnosti bude záviset od faktického stavu v místě konání valné hromady Společnosti v daný den.

 

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o volbě orgánů valné hromady následovně:

předseda valné hromady:           Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina

zapisovatelka:                              Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2

ověřovatelé zápisu:                     Mgr. Vít Mikolášek, r. č.: 820311/2841, bytem Pražská 142/20, 418 01 Bílina

                                                       Mgr. Petr Bartoš, nar. dne 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, 615 00 Brno

skrutátor:                                      Mgr. Dana Peterková, r. č.: 835930/0015, bytem Lužická 1460/39, 120 00 Praha 2

 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

Valná hromada projedná Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení výsledků hospodaření Společnosti za rok 2015.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

 „Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2015 včetně návrhu na rozdělní výsledků hospodaření Společnosti za rok 2015 bere zprávu i návrh na vědomí.“

 

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.

Valná hromada projedná Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

 „Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k výsledkům hospodaření a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 bere zprávu i stanovisko na vědomí.“

 

5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.

Hlavní údaje z účetní závěrky Společnosti za rok 2015 jsou následující (údaje v tis. Kč): 

AKTIVA

646 513

PASIVA

646 513

VÝNOSY CELKEM

1 209 692

 

stálá

    

122 711

 

vlastní jmění

 

331 692

 

NÁKLADY CELKEM

 

1  095 288

 

oběžná

 

421 364

 

cizí zdroje

 

244 135

 

ZISK

 

114 404

 

 

ostatní

 

 

102 438

 

 

ostatní

 

 

  70 686

před zdaněním

 

Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2015.

Valná hromada Společnosti určí, že čistý zisk za rok 2015 ve výši 89.028.098,31 Kč bude rozdělen následovně: 5.200.000 Kč bude použito na pokrytí záporného ážia a 83.828.098,31  Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada Společnosti přijme rozhodnutí, že podíl na zisku náležící za akcie Společnosti vlastněné akcionáři k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, nebude vyplacen. Vyplacené zálohy na podíl na zisku se zúčtují. Akcionáři Společnosti budou oprávněni požádat o výplatu zálohy na podíl na zisku. Valná hromada Společnosti souhlasí s výplatou zálohy na podíl na zisku na žádost akcionáře.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2015 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení účetní závěrky společnosti Partners Financial Services, a. s. za rok 2015. Valná hromada Společnosti určuje, že čistý zisk za rok 2015 ve výši 89.028.098,31 Kč bude rozdělen následovně: 5.200.000 Kč bude použito na pokrytí záporného emisního ážia a 83.828.098,31  Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí, že podíl na zisku náležící za akcie Společnosti vlastněné akcionáři k rozhodnému dni, kterým je den konání valné hromady, nebude vyplacen. Vyplacené zálohy na podíl na zisku se zúčtují. Akcionáři Společnosti budou oprávněni požádat o výplatu zálohy na podíl na zisku. Valná hromada Společnosti souhlasí s výplatou zálohy na podíl na zisku na žádost akcionáře.“

 

6. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2015:

Valná hromada Společnosti projedná Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2015.

Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2015 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

 „Valná hromada Společnosti po projednání Konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2015 bere zprávu na vědomí.“

 

7. Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů orgánů Společnosti:

 • Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva (změna výše odměny);
 • Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva (úprava podmínek smlouvy o výkonu funkce v souvislosti s nástupem na mateřskou dovolenou);
 • Radim Lukeš, člen dozorčí rady (poskytnutí služebního vozidla k užívání).

Návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uvedených členů představenstva a dozorčí rady Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů orgánů Společnosti: Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva, Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva, Radim Lukeš, člen dozorčí rady Společnosti. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění dle návrhů, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

 

8. Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Valná hromada Společnosti projedná Zprávu dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zpráva dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

 „Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích bere zprávu bez výhrad na vědomí.“

 

9. Rozhodnutí o schválení převodů akcií Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí následující úplatné převody akcií Společnosti:

-          převod 20 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví společnosti Brno Investment Group s.r.o., IČ: 291 94 636, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a společností Brno Investment Group s.r.o.;

-          převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Petra Bartoše, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Petrem Bartošem;

-          převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Víta Mikoláška, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Vítem Mikoláškem;

-          převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Vladislavy Cisarzové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Vladislavou Cisarzovou;

-          převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Ing. Lady Kičmerové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Ing. Ladou Kičmerovou;

-          převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Bc. et Bc. Martina Vlnase, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Bc. et Bc. Martinem Vlnasem;

-          převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Lucie Simpartlové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Lucií Simpartlovou;

-          převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Gabriely Beránkové Kudrnové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Gabrielou Beránkovou Kudrnovou;

-          převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Tatiany Purdiakové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Tatianou Purdiakovou.

Výše uvedené smlouvy o převodu akcií jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00-16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti schválila dále uvedené úplatné převody akcií Společnosti, v souladu se zněním příslušných smluv o převodu akcií, které tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady. Valná hromada schválila následující úplatné převody akcií Společnosti:

-          převod 20 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví společnosti Brno Investment Group s.r.o., IČ: 291 94 636, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a společností Brno Investment Group s.r.o.;

-          převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Petra Bartoše, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Petrem Bartošem;

-          převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Víta Mikoláška, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Vítem Mikoláškem;

-          převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Vladislavy Cisarzové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Vladislavou Cisarzovou;

-          převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Mgr. Ing. Lady Kičmerové, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Mgr. Ing. Ladou Kičmerovou;

-          převod 1 ks vlastní kmenové akcie Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Bc. et Bc. Martina Vlnase, přičemž příslušná akcie představuje podíl ve výši 0,05%
na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Bc. et Bc. Martinem Vlnasem;

-          převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Lucie Simpartlové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Lucií Simpartlovou;

-          převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Gabriely Beránkové Kudrnové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1%
na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Gabrielou Beránkovou Kudrnovou;

-          převod 2 ks vlastních kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno do vlastnictví Ing. Tatiany Purdiakové, přičemž příslušné akcie představují podíl ve výši 0,1% na základním kapitálu Společnosti; podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Ing. Tatianou Purdiakovou.“

 

10. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2016.

Valná hromada Společnosti projedná návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2016 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR jako auditorskou společnost oprávněnou provádět auditorskou činnost s licencí č. 071, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, IČ: 496 19 187.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schválila společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. jako auditorskou společnost pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2016.“

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v době od 13,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 29. červen 2016.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách
v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti. 

V Praze dne 26. května 2016


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.