Oznámení o konání valné hromady Partners Financial Services, a.s. dne 29. 9. 2015

 

Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 29. září 2015 od 18,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů valné hromady;
  3. Rozhodnutí o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti ke dni 30. 6. 2015 včetně rozhodnutí o schválení výplaty zálohy na podíl na zisku;
  4. Rozhodnutí o schválení převodu akcií Společnosti;
  5. Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2014;
  6. Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti za rok 2014;
  7. Závěr. 

 

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

 3.     Rozhodnutí o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti ke dni 30. 6. 2015 včetně rozhodnutí o schválení výplaty zálohy na podíl na zisku.

Valná hromada společnosti Partners Financial Services, a. s. rozhodne o schválení mezitímní účetní závěrky společnosti ke dni 30. 6. 2015, jejíž podobu schválilo představenstvo Společnosti na svém jednání dne 11. 8. 2015.

Čistý zisk ke dni 30. 6. 2015 představuje částku 30 212 tis. Kč. Vlastní kapitál Společnosti ke dni 30. 6. 2015 činí 280.369 tis. Kč, přičemž nerozdělený zisk minulých let k uvedenému datu činí 226.385 tis. Kč, hospodářský výsledek k 30. 06. 2015 po zdanění činí 30.212 tis. Kč a záloha na podíl na zisku vyplacená v roce 2014 činí 10.175 tis. Kč.

Záloha na výplatu podílu na zisku bude poskytnutá do výše 197.000.000,- Kč, tedy z nerozděleného zisku minulých období. Zálohy na podíl na zisku vyplacené v roce 2014 budou vypořádané vůči záloze vyplacené v roce 2015.

Mezitímní účetní závěrka Společnosti ke dni 30. 6. 2015 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti
sestavené ke dni 30. 6. 2015. Čistý zisk ke dni 30. 6. 2015 představuje částku 30 212 tis. Kč. Vlastní kapitál Společnosti ke dni 30. 6. 2015 činí 280.369 tis. Kč, přičemž nerozdělený zisk minulých let k uvedenému datu činí 226.385 tis. Kč, hospodářský výsledek k 30. 06. 2015 po zdanění činí 30.212 tis. Kč a záloha na podíl na zisku vyplacená v roce 2014 činí 10.175 tis. Kč. Záloha na výplatu podílu na zisku bude poskytnutá do výše 197.000.000,- Kč, tedy z nerozděleného zisku minulých období. Zálohy na podíl na zisku vyplacené v roce 2014 budou vypořádané vůči záloze vyplacené v roce 2015. Valná hromada Společnosti souhlasí s výplatou zálohy na dividendu na žádost akcionáře
.“

 

4.     Rozhodnutí o schválení převodu akcií Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí úplatný převod akcií Společnosti, a to převod
20 ks kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno, poř. č. 1841-1860, odpovídajících podílu ve výši 1% na základním kapitálu Společnosti, od Ing. Kateřiny Volínové, MBA, do vlastnictví Ing. Petra Borkovce. Podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Ing. Kateřinou Volínovou, MBA a Ing. Petrem Borkovcem.

Výše uvedená smlouva o převodu akcií je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00-16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schválila úplatný převod akcií Společnosti, v souladu se zněním příslušné smlouvy o převodu akcií, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady. Valná hromada Společnosti schválila následující úplatný převod akcií Společnosti: Převod 20 ks kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno, poř. č. 1841-1860, odpovídajících podílu ve výši 1% na základním kapitálu Společnosti, od Ing. Kateřiny Volínové, MBA, do vlastnictví Ing. Petra Borkovce. Podmínky převodu se řídí zněním smlouvy o převodu akcií, která bude uzavřena mezi Ing. Kateřinou Volínovou, MBA a Ing. Petrem Borkovcem.“

 

5.     Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2014

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2014 jsou následující (údaje v tis. Kč):

AKTIVA                          640 759                           PASIVA                       640 759

stálá                                 28 633                            vlastní kapitál               246 369              

oběžná                            522 666                           cizí zdroje                    331 697

ostatní                              89 460                            ostatní                            62 693

 

Výnosy celkem                    1 198 612      

Náklady celkem                   1 061 220

Zisk před zdaněním               137 392

Čistý zisk                                111 134

 

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2014 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti
v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti Partners Financial Services, a. s., sestavené ke dni 31. 12. 2014.“

 

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v době od 17,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 29. září 2015.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost
o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách
v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 26. srpna 2015

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.