Oznámení o konání valné hromady

 

Oznámení o konání valné hromady

     

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 30. ledna 2018 od 14,00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.
  2. Projednání odstoupení člena představenstva z výkonu funkce a schválení podmínek ukončení výkonu funkce.
  3. Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva Společnosti.
  4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena představenstva.
  5. Závěr.

 

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti
a související návrhy usnesení:

 

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.

Závěr ohledně usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti bude záviset na faktickém stavu, resp. počtu přítomných akcionářů ve vztahu k velikosti jejich podílu, v čase a místě konání valné hromady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o volbě orgánů valné hromady následovně:

 

předseda valné hromady:

Mgr. Stanislav Holeš, nar. dne 16. února 1981, bytem
U Děkanky 1650/16, Nusle, 140 00 Praha 4

 

zapisovatelka:

Mgr. Dana Peterková, nar. dne 30. 9. 1983, bytem Nadějovská 476, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

 

ověřovatelé zápisu:                      

Ing. Petr Borkovec, nar. dne 1. července 1977, bytem Brno - Maloměřice, Krasová 600/12, PSČ 614 00

Ing. Tatiana Purdiaková, nar. dne 23. března 1975, bytem Březinova 471/22, Karlín, 186 00 Praha 8

 

skrutátoři:                                        

Mgr. Dana Peterková, nar. dne 30. 9. 1983, bytem Nadějovská 476, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

Ing. Martina Kvíčalová, nar. dne 21. 12. 1979, bytem Březina 91, 679 05 Brno-venkov

 

Zdůvodnění: Do orgánů valné hromady jsou představenstvem navrhovány shora uvedené osoby, u nichž je předpoklad řádného výkonu funkcí, do nichž jsou navrhovány.

Návrhy konkrétních osob
do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

 

2.  Projednání odstoupení člena představenstva z výkonu funkce a schválení podmínek ukončení výkonu funkce.

 

Valná hromada Společnosti projedná odstoupení Mgr. Víta Mikoláška z funkce člena představenstva Společnosti společně s návrhem na ukončení výkonu funkce ke dni 31. 12. 2017.

Valná hromada Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti schválí navržený den ukončení výkonu funkce odstupujícího člena představenstva Mgr. Víta Mikoláška ke dni 31. 12. 2017.

Valná hromada Společnosti dále schválí konkrétní podmínky ukončení výkonu funkce odstupujícího člena představenstva Mgr. Víta Mikoláška, které budou zachyceny v písemné dohodě o ukončení smlouvy o výkonu funkce.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala odstoupení Mgr. Víta Mikoláška z funkce člena představenstva Společnosti a schválila návrh na ukončení výkonu funkce ke dni 31. 12. 2017. Valná hromada Společnosti dále schválila konkrétní podmínky ukončení výkonu funkce člena představenstva Společnosti zachycené v písemné dohodě o ukončení smlouvy o výkonu funkce člena představenstvave znění, které představuje přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti projedná odstoupení člena představenstva Společnosti a schválí navržený den ukončení výkonu funkce včetně konkrétních podmínek ukončení výkonu funkce odstupujícího člena představenstva Společnosti po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

 

3.  Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva Společnosti.

 

V návaznosti na odstoupení člena představenstva Společnosti valná hromada Společnosti projedná a schválí návrh na volbu nového člena představenstva Společnosti.

Navrženým členem představenstva Společnosti je Mgr. Stanislav Holeš, nar. dne 16. února 1981, bytem U Děkanky 1650/16, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Valná hromada Společnosti schválí návrh na volbu Mgr. Stanislava Holeše do funkce člena představenstva Společnosti s účinností ode dne rozhodnutí valné hromady Společnosti o jeho zvolení, tedy ode dne 30. ledna 2018.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala a schválila návrh na volbu Mgr. Stanislava Holeše, nar. dne 16. února 1981, bytem U Děkanky 1650/16, 140 00 Praha 4 – Nusle, do funkce člena představenstva Společnosti s účinností ode dne 30. 1. 2018.“

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti rozhodne o volbě nového člena představenstva Společnosti, a to po vzájemné dohodě a s ohledem na zájmy Společnosti a zachování kontinuity v orgánech Společnosti.

 

4.  Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena představenstva.

 

Valná hromada Společnosti projedná a schválí smlouvu o výkonu funkce včetně odměňování nově zvoleného člena představenstva Společnosti, Mgr. Stanislava Holeše

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva Společnosti, Mgr. Stanislava Holeše. Valná hromada Společnosti rozhodla
o schválení smlouvy o výkonu funkce ve znění, které představuje přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nově zvoleného člena představenstva ve znění, které bylo projednáno a přijato po vzájemné dohodě a s ohledem na zájmy Společnosti a zachování kontinuity v orgánech Společnosti.

 

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13.30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 30. leden 2018.

 

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

 

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 27. prosince 2017


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.