Oznámení o konání řádné valné hromady 28. 8. 2018

 

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

(dále také jen jako „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 28. srpna 2018 od 14,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.
 2. Rozhodnutí o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 včetně rozhodnutí o schválení výplaty zálohy na podíl na zisku.
 3. Zpráva představenstva se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018.
 4. Zpráva dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené
  ke dni 30. 6. 2018.
 5. Projednání odstoupení člena představenstva Společnosti z výkonu funkce.
 6. Rozhodnutí o změně v počtu členů dozorčí rady Společnosti.
 7. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.
 8. Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti
a související návrhy usnesení:

 

 1. Rozhodnutí o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 včetně rozhodnutí o schválení výplaty zálohy na podíl na zisku.

Valná hromada rozhodne o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018, kterou valné hromadě předložilo ke schválení představenstvo Společnosti.

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 jsou následující (údaje v tis. Kč):

AKTIVA                             871 685

stálá                                  430 715

oběžná                              448 756

ostatní                                   7 786

 

PASIVA                                871 685


vlastní jmění                        276 606

cizí zdroje                            590 298

ostatní                                      4 781

 

VÝNOSY CELKEM              608 216

NÁKLADY CELKEM            572 068

ZISK PŘED ZDANĚNÍM        43 529

ZISK PO ZDANĚNÍ                36 148

Mezitímní účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 30. 6. 2018 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené
ke dni 30. 6. 2018. Čistý zisk ke dni 30. 6. 2018 představuje částku ve výši 36 148 tis. Kč. Vlastní kapitál Společnosti ke dni 30. 6. 2018 činí 276 606 tis. Kč, přičemž nerozdělený zisk minulých let
k uvedenému datu činí 132 182 tis. Kč, hospodářský výsledek k 30. 06. 2018 po zdanění činí 36 148 tis. Kč. Záloha na výplatu podílu na zisku bude poskytnutá do výše 100 000 tis. Kč, tedy
z nerozděleného zisku minulých období. Valná hromada Společnosti souhlasí s výplatou zálohy
na podíl na zisku na žádost akcionáře.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti projedná a rozhodne o schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 a přijme rozhodnutí o výši zálohy na podíl na zisku, která může být akcionářům Společnosti na jejich žádost a po schválení představenstvem Společnosti vyplacena.

 

2.     Zpráva představenstva se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018.

Valná hromada projedná Zprávu představenstva se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 a k rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na zisku.

Zpráva představenstva se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy představenstva se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 bere zprávu a informace v ní obsažené
na vědomí.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti projedná Zprávu představenstva se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 a k rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na zisku. Představenstvo prostřednictvím zprávy předkládá valné hromadě Společnosti svá vyjádření k hospodářským výsledkům a k možnosti výplaty zálohy na podíl na zisku.

 

3.  Zpráva dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018.

Valná hromada projedná Zprávu dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 a k rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na zisku.

Zpráva dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni
30. 6. 2018 je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti po projednání Zprávy dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 bere zprávu a informace v ní obsažené na vědomí.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti projedná Zprávu dozorčí rady se stanoviskem k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30. 6. 2018 a k rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na zisku. Dozorčí rada Společnosti prostřednictvím zprávy předkládá valné hromadě Společnosti svá vyjádření k hospodářským výsledkům a k možnosti výplaty zálohy na podíl na zisku.

 

4. Projednání odstoupení člena představenstva Společnosti z výkonu funkce.

Valná hromada Společnosti projedná odstoupení paní Vladislavy Cisarzové z funkce člena představenstva Společnosti. Výkon funkce skončí ke dni 31. 8. 2018.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Společnosti projednala odstoupení paní Vladislavy Cisarzové z funkce člena představenstva Společnosti ke dni 31. 8. 2018.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti projedná odstoupení člena představenstva Společnosti.

 

5. Rozhodnutí o změně v počtu členů dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada Společnosti přijme rozhodnutí o změně v počtu členů dozorčí rady Společnosti, spočívající ve snížení počtu členů ze tří (3) na dva (2) členy dozorčí rady Společnosti.
V souvislosti s rozhodnutím podle tohoto bodu pořadu jednání dojde ke změně stanov Společnosti spočívající v úpravě dotčených ustanovení.

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o snížení počtu členů dozorčí rady ze stávajících tří (3) členů na dva (2) členy dozorčí rady Společnosti, s účinností ode dne 1. 9. 2018.

Zdůvodnění:

Ke změně v počtu členů dozorčí rady Společnosti přistoupila Společnost z personálních důvodů
po projednání návrhu v rámci vedení.

 

6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

Valná hromada Společnosti přijme úpravu příslušného ustanovení stanov Společnosti odpovídající změně v počtu členů dozorčí rady Společnosti dle rozhodnutí bodu 6. pořadu jednání.

Návrh změny stanov Společnosti je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti s účinností ode dne 1. 9. 2018, a to tak, že znění dotčeného ustanovení § 28 (Volba a funkční období člena dozorčí rady) se v odstavci 2. mění následujícím způsobem:

§ 28

Volba a funkční období člena dozorčí rady

Dozorčí rada je dvoučlenná.

Zdůvodnění:

Stanovy Společnosti budou změněny v souvislosti s rozhodnutím valné hromady podle bodu 6. pořadu jednání, tedy s ohledem na změnu v počtu členů dozorčí rady Společnosti.

________________________________________________________________________________

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 13,30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy
28. srpen 2018.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

V Praze dne 27. července 2018

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.