Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo akciové společnosti

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 24. září 2014 od 10,00 hodin,

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

 

 

Pořad jednání:

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
 2. Volba orgánů valné hromady;
 3. Schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti ke dni 30. 6. 2014 včetně návrhu na výplatu zálohy na podíl na zisku;
 4. Stanovisko dozorčí rady Společnosti k mezitímní účetní závěrce a k návrhu na výši zálohy
  na výplatu podílu na zisku Společnosti;
 5. Rozhodnutí o změně ve způsobu jednání za Společnost;
 6. Rozhodnutí o změně délky funkčního období členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
 7. Projednání odstoupení člena představenstva z výkonu funkce;
 8. Rozhodnutí o volbě člena představenstva Společnosti;
 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena představenstva;
 10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
 11. Závěr.

 

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

 

 1. 3.      Schválení mezitímní účetní závěrky Společnosti ke dni 30. 6. 2014 včetně návrhu
  na výplatu zálohy na podíl na zisku;

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky Společnosti ke dni 30. 6. 2014 jsou následující (údaje
v tis. Kč):

 

AKTIVA

506 199

PASIVA

506 199

VÝNOSY CELKEM

485 624

 

stálá

 

74 246

 

vlastní jmění

 

229 745

 

NÁKLADY CELKEM

 

455 227

 

oběžná

 

428 579

 

cizí zdroje

 

276 453

 

ZISK

 

30 179

 

ostatní

 

3 374

 

ostatní

 

1

před zdaněním

 

 

 

Mezitímní účetní závěrka Společnosti ke dni 30. 6. 2014 je akcionářům Společnosti přístupná k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin po předchozí domluvě.

 

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení mezitímní účetní závěrky společnosti Partners Financial Services, a. s. ke dni 30. 6. 2014.

Čistý zisk ke dni 30. 6. 2014 představuje částku ve výši 24.046.001,55 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů čtyřicet šest tisíc jedna koruna česká a padesát pět haléřů), nerozdělený zisk minulých období představuje částku ve výši 155.900.746,37 Kč (slovy: sto padesát pět milionů devět set tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a třicet sedm haléřů).  

Záloha na výplatu podílu na zisku bude poskytnutá z nerozděleného zisku minulých období, a to do výše 110.000.000,-Kč (slovy: sto deset milionů korun českých).

Valná hromada určuje, že záloha na výplatu podílu na zisku bude akcionářům vyplacena bezhotovostně na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Záloha na výplatu podílu na zisku bude akcionářům vyplacena v souladu se zákonem a stanovami společnosti v termínu do tří (3) měsíců ode dne konání valné hromady. Vzhledem k tomu, že se jedná o výplatu zálohy na podíl na zisku a uplynula již podstatná část účetního období, valná hromada schvaluje výplatu podílu na zisku do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady. Výše zálohy na výplatu podílu na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu Společnosti. Rozhodný den pro výplatu zálohy na výplatu podílu na zisku
je totožný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tedy 24. září 2014.“

 

 

 1. 5.      Rozhodnutí o změně ve způsobu jednání za Společnost;

Za současného stavu jedná za Společnost předseda představenstva samostatně a vždy dva (2) místopředsedové představenstva společně. Valná hromada Společnosti projedná návrh změny
ve způsobu jednání za Společnost, kdy za Společnost bude jednat předseda představenstva samostatně a místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společně. V souvislosti s rozhodnutím podle tohoto bodu pořadu jednání dojde ke změně stanov Společnosti spočívající v úpravě dotčených ustanovení.

 

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o změně ve způsobu jednání za Společnost, a to tak, že nově bude jednat za Společnost předseda představenstva samostatně a místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společně.“

 

 1. 6.      Rozhodnutí o změně délky funkčního období členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;

Za současného stavu je funkční období členů představenstva a dozorčí rady Společnosti pětileté. Valná hromada Společnosti projedná návrh na změnu v délce funkčního období členů představenstva
a dozorčí rady Společnosti spočívající ve zkrácení délky funkčního období členů orgánů Společnosti
na tři roky. V souvislosti s rozhodnutím podle tohoto bodu pořadu jednání dojde ke změně stanov Společnosti spočívající v úpravě dotčených ustanovení.

 

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla o změně délky funkčního období členů představenstva
a dozorčí rady Společnosti tak, že funkční období členů představenstva a dozorčí rady Společnosti bude tříleté.“

 

 1. 8.      Rozhodnutí o volbě člena představenstva Společnosti;

Valná hromada Společnosti projedná návrh na volbu nového člena představenstva Společnosti. Valná hromada Společnosti rozhodne o zvolení Gabriely Beránkové Kudrnové (která byla s účinností ode dne 1. září 2014 představenstvem zvolena do funkce náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady) do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ode dne 25. září 2014.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti zvolila do funkce člena představenstva Společnosti Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, a to s účinností ode dne 25. září 2014.“

 

 1. 9.      Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena představenstva;

S ohledem na zvolení nového člena představenstva valná hromada Společnosti projedná znění příslušné smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování.

 

Návrh usnesení:

 

„Valná hromada Společnosti schválila znění smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva Společnosti včetně odměňování.“

 

10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;

Stanovy Společnosti budou změněny zejména v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti podle bodů 5. a 6. pořadu jednání, tedy s ohledem na změnu ve způsobu jednání za Společnost a změnu v délce funkčního období členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Návrh změn stanov Společnosti je akcionářům k dispozici v sídle Společnosti v pracovních dnech
od 10,00 do 16,00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu upravené podoby stanov Společnosti.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti, a to tak, že znění jednotlivých dotčených ustanovení se mění následujícím způsobem:

 

§ 2

Právní jednání společnosti

1.       Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně a místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společně.

2.       Podepisování za Společnost se děje tak, že předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společněk napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.

 

§ 22

Volba a funkční období člena představenstva

3. Funkční období člena představenstva je tříleté.

§ 28

Volba a funkční období člena dozorčí rady

3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat
v době od 9,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

Každý akcionář je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat u prezence listinnými akciemi na jméno. Akcionáři - fyzické osoby - se prokáží platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby - tedy členové statutárního orgánu, se prokáží platným průkazem totožnosti spolu s aktuálním výpisem z Obchodního rejstříku. 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tedy 24. září 2014.

Na valné hromadě je oprávněn vykonávat akcionářská práva ten, kdo je k rozhodnému dni jejich vlastníkem a předloží Společnosti listinné akcie na jméno k rozhodnému dni.

 

V Praze dne 3. září 2014

 


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.