Doplněné Oznámení o konání valné hromady uveřejněné na internetových stránkách Společnosti od 8.2.2019

 

DOPLNĚNÉ

Oznámení o konání valné hromady

uveřejněné na internetových stránkách Společnosti od 8.2.2019

 

Představenstvo akciové společnosti

 Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, vložka 12158

 

(dále také jen jako „Společnost“)

 

svolává

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

 

která se bude konat dne 12. března 2019 od 14,00 hodin

v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov,

 

s tímto programem po doplnění nových bodů pořadu jednání, jak vyplývají ze žádosti kvalifikovaného akcionáře – společnosti Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina č.p. 103, 666 01 Březina, IČO: 29194636 datované dne 28.2.2019:

 

Pořad jednání:

1.       Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti; volba orgánů valné hromady; schválení pořadu jednání.

2.       Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva Společnosti.

3.       Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena představenstva Společnosti.

4.       Rozhodnutí o schválení ročních odměn pro vybrané členy představenstva Společnosti.

5.       Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti.

6.       Rozhodnutí o schválení převodu akcií Společnosti.

7.       Závěr.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady Společnosti a související návrhy usnesení:

 

2.  Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva Společnosti.

V návaznosti na odstoupení člena představenstva Společnosti valná hromada Společnosti projedná
a schválí návrh na volbu nového člena představenstva Společnosti. Navrženým členem představenstva Společnosti je Mgr. Simona Machulová, nar. dne 29.3.1978, bytem Mimoňská 622/1, 190 00 Praha 9.

Valná hromada Společnosti schválí návrh na volbu Mgr. Simony Machulové do funkce člena představenstva Společnosti s účinností ode dne rozhodnutí valné hromady Společnosti o jejím zvolení, tedy ode dne 12. března 2019.

 

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti projednala a schválila návrh na volbu Mgr. Simony Machulové, nar. dne 29.3.1978, bytem Mimoňská 622/1, 190 00 Praha 9, do funkce člena představenstva Společnosti s účinností ode dne 12.3. 2019.“ 

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti rozhodne o volbě nového člena představenstva Společnosti, a to po vzájemné dohodě a s ohledem na zájmy Společnosti a zachování kontinuity v orgánech Společnosti.

 

3.  Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nového člena představenstva Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí smlouvu o výkonu funkce včetně odměňování nově zvoleného člena představenstva Společnosti, Mgr. Simony Machulové.

 

Návrh usnesení valné hromady: 

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva Společnosti, Mgr. Simony Machulové ve znění, které představuje přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

Zdůvodnění: Valná hromada Společnosti rozhodne o schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování nově zvoleného člena představenstva ve znění, které bylo projednáno a přijato

po vzájemné dohodě a s ohledem na zájmy Společnosti a zachování kontinuity v orgánech Společnosti.

 

4. Rozhodnutí o schválení ročních odměn vybraným členům představenstva Společnosti.

Valná hromada projedná a schválí v souladu s příslušnými smlouvami o výkonu funkce vyplacení roční odměny následujícím členům představenstva Společnosti:

  • Mgr. Petr Bartoš, místopředseda představenstva
  • Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva
  • Gabriela Beránková Kudrnová, člen představenstva

 Návrh ročních odměn k vyplacení vybraným členům představenstva Společnosti je akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady:  

„Valná hromada rozhodla o schválení ročních odměn pro Mgr. Petra Bartoše, místopředsedu představenstva, Mgr. Ing. Ladu Kičmerovou, člena představenstva a Gabrielu Beránkovou Kudrnovou, člena představenstva ve výši dle přiloženého znění.“ 

Zdůvodnění: Valná hromada projedná a schválí v souladu s příslušnými smlouvami o výkonu funkce vyplacení roční odměny vybraným členům představenstva Společnosti ve výši dle přiloženého znění.

 

 

5.    Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti.

Valná hromada Společnosti projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce následujících členů představenstva Společnosti týkající se změny benefitu příspěvku na doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, kdy je nově stanoven souhrnný roční limit ve výši daňově uznatelného nákladu pro zaměstnavatele a rozložení příspěvků do jednotlivých produktů si člen představenstva určuje sám.

§  Mgr. Petr Bartoš, místopředseda představenstva

§  Ing. Tatiana Purdiaková, člen představenstva

§  Mgr. Ing. Lada Kičmerová, člen představenstva

 Znění dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uvedených členů představenstva Společnosti jsou akcionářům Společnosti k dispozici pro nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle Společnosti

v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady:

 

„Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce dále jmenovaných členů představenstva Společnosti: Mgr. Petra Bartoše, místopředsedy představenstva, Ing. Tatiany Purdiakové, člena představenstva a Mgr. Ing. Lady Kičmerové, člena představenstva. Valná hromada Společnosti rozhodla o schválení výše uvedených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce ve znění, která tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady Společnosti.“

Zdůvodnění: Valná hromada projedná a schválí dodatky ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti upravující změny poskytovaného benefitu dle přiloženého znění.

 

6.    Rozhodnutí o schválení převodu akcií Společnosti. 

Valná hromada Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti projedná a schválí následující úplatný převod akcií Společnosti:

 

Převodce:

Partners Financial Services, a. s., IČ: 276 99 781, společnost se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158.

 

Nabyvatel:

Ing. Jan Vodehnal, nar. 16.1.1983, bytem Vančurova 459, 563 01 Lanškroun – Ostrovské Předměstí.

 

Převáděné akcie:

20 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1777-1778, 1789-1790, 1941-1945, 1946-1950, 1971-1975 a 1976, představující podíl o velikosti 1 % celkové výše základního kapitálu Společnosti.

 

Konkrétní podmínky převodu budou upraveny příslušnou smlouvou o převodu akcií, která bude uzavřena mezi převodcem a nabyvatelem.

 

Informace k podmínkám převodu akcií jsou akcionářům Společnosti k dispozici po předchozí domluvě v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hodin.

 

Návrh usnesení valné hromady: 

„Valná hromada Společnosti schválila úplatný převod akcií Společnosti mezi Partners Financial Services, a.s., IČ: 276 99 781, se sídlem na adrese Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158, jakožto  převodcem a Ing. Janem Vodehnalem, nar. 16.1.1983, bytem Vančurova 459, 563 01 Lanškroun – Ostrovské Předměstí, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu je 20 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, poř. č. 1777-1778, 1789-1790, 1941-1945, 1946-1950, 1971-1975 a 1976, představující podíl o velikosti 1 % celkové výše základního kapitálu Společnosti, a to na základě smlouvy o převodu akcií v přiloženém znění.“

Zdůvodnění:

Společnost převede vybrané vlastní akcie na poradce Společnosti, který splnil podmínky Kariérového plánu Společnosti (dosáhl pozice D3 - Partner ) a projevil zájem o odkup akcií Společnosti.

__________________________________________________________________________________

 

Stanovisko představenstva Společnosti k návrhu kvalifikovaného akcionáře - společnosti Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina č.p. 103, 666 01 Březina, IČO: 29194636 na doplnění pořadu jednání valné hromady svolané na 12.3.2019 od 14 hod. v sídle Společnosti o nové body 5. a 6. pořadu jednání řádné valné hromady:

„Představenstvo Společnosti se seznámilo se zněním a projednalo per rollam návrh kvalifikovaného akcionáře - společnosti Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina č.p. 103, 666 01 Březina, IČO: 29194636 na doplnění pořadu jednání řádné valné hromady svolané na 12.3.2019 od 14 hod. v sídle Společnosti, a to o bod 5) Rozhodnutí o schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce vybraných členů představenstva Společnosti a o bod 6) Rozhodnutí o schválení převodu akcií Společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitosti, které dle zákona i stanov Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti, představenstvo Společnosti souhlasí s jejich zařazením na pořad jednání předmětné valné hromady a z toho důvodu doplnilo pořad jednání předmětné valné hromady o výše uvedené nové body 5) a 6) a návrhy těchto bodů budou zařazeny v souladu s ust. § 369 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, na pořad předmětné valné hromady ve znění uvedeném v tomto doplněném oznámení o konání valné hromady. Představenstvo Společnosti současně zajistilo vyhotovení příslušných souvisejících dokumentů.“

 

Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování Listiny přítomných akcionářů bude probíhat
v den konání valné hromady v době od 13,30 hod. v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov.

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den konání valné hromady, tedy 12. březen 2019.

 

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).

 

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

 

Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.

 

 

V Praze dne 1. března 2019


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku

Máte vypnutý javascript. Pro správné fungování stránek je třeba jej povolit.