Obecné zásady, jakými hodnotami se poradci a zaměstnanci Partners řídí a co doporučujeme vám?

Poradci Partners při poskytování zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu jednají s vědomím toho, že oprávněné zájmy a potřeby klienta v oblasti osobních financí jsou prvořadé. Při výkonu činnosti je nutné dbát na to, aby nebylo narušováno právo na soukromí klienta a pokud je to možné, byl dodržován zdvořilý, vstřícný a korektní přístup vůči všem klientům.

Poradci Partners vykovávají zprostředkovatelskou a poradenskou činnost na finančním trhu s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, poskytují své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě a objektivně.

Údaje o klientech je možné získávat pouze tak, aby bylo zachováno právo na ochranu osobnosti a osobních údajů. Při navazování kontaktu s klientem či vyžadování informací od klienta se Poradci Partners řídí právními předpisy a v maximální možné míře dbají na to, aby nebylo toto jednání pro klienta obtěžující, případně klientovi vysvětlí důvody získávání informací. Bez poskytnutí nezbytných informací není možné klientovi poskytnout služby s odbornou péčí a z toho důvodu je Poradce Partners oprávněn odmítnout poskytnutí služeb a spolupráci ukončit.

Zásady spolupráce společnosti Partners, jejího Poradce a klienta jsou popsány v dokumentu Finanční analýza, kterou Poradce Partners musí při výkonu činnosti vždy s klientem použít, ať již v tištěné či elektronické podobě. Doporučujeme každému klientovi, aby vždy trval na předložení finanční analýzy Poradcem Partners a pozorně si přečetl tzv. „Zásady spolupráce“.

Společnost Partners a její Poradci poskytují své služby způsobem APS. Tedy Analýza, Poradenství a Servis. Společnost Partners poskytuje své služby vždy na základě analýzy osobní a finanční situace klienta a analýzy potřeb. Až na základě provedené analýzy doporučujeme řešení klientových potřeb ve finančním plánu. Neprodáváme finanční produkty bez této řádné analýzy a bez návrhu finančního plánu. Doporučujeme klientům, aby vždy trvali na tomto způsobu poskytnutí služby. Prosíme klienty, aby jakýkoliv způsob nedodržení pravidel poskytnutí služby ze strany Poradce Partners ohlásili společnosti Partners na adrese reklamace@partners.cz, na bezplatné lince 800 63 63 63, nebo anonymně (resp. s ochranou oznamovatele) na whistleblowing@partners.cz.

Výjimkou z tohoto pravidla podle odstavců (4) a (5) může být – v odůvodněných případech nebo na žádost klienta – pouze činnost poradců a zaměstnanců poradců v rámci Obchodního místa Partners Market anebo zaměstnanců Partners pověřených konkrétní obchodní činností (zejména v rámci klientského centra Partners).

 

Poradenství poskytované společností Partners a jejími Poradci je bezplatné, za zprostředkování konkrétních finančních produktů je pak odměna v podobě provize vyplácena přímo obchodními partnery. Žádáme klienty, aby nepředávali Poradcům Partners žádné finanční prostředky ani na úhradu sjednaných finančních produktů a to ani v hotovosti, ani převodem na účet. Prosíme klienty, aby jakoukoliv žádost Poradce Partners o úhradu finančních prostředků ohlásili společnosti Partners na adrese reklamace@partners.cz, na bezplatné lince 800 63 63 63, nebo anonymně (resp. s ochranou oznamovatele) na whistleblowing@partners.cz.

Doporučujeme klientům, aby si ověřili, že osoba, se kterou jednají, je skutečně poradce Partners (mandatář, koncipient či provozovatel OM) a to na naší bezplatné infolince 800 63 63 63 anebo na stránkách České národní banky v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů. U zaměstnanců Partners nebo zaměstnanců poradců si tuto skutečnost klient může ověřit jen na bezplatné infolince 800 63 63 63. Společnost Partners nemůže nést odpovědnost za jednání osob, které se pouze vydávají za Poradce společnosti Partners, ale reálně jimi nejsou.

Klientům Partners jsou nabízeny finanční produkty renomovaných finančních ústavů z České republiky (ve většině případů pojišťovna, banka, investiční společnost, stavební spořitelna, penzijní společnost), neuzavírejte smlouvy se subjekty, jejichž jména neznáte. V případě pochybností volejte bezplatnou linku 800 63 63 63.

Doporučujeme klientům, aby si vždy ověřili, že finanční prostředky posílají skutečně na účet dané finanční instituce.

Poradci Partners jsou povinni dodržovat obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy společnosti Partners.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku