Whistleblowing

Oznámení porušení či hrozícího porušení právních předpisů

V rámci zachování prostředí, ve kterém jsou dodržovány veškeré právní předpisy a etické zásady Společnosti Partners, Společnost zřizuje zvláštní, nezávislý a samostatný komunikační kanál, prostřednictvím kterého může kdokoliv nahlásit porušení či hrozící porušení právních předpisů či jiné neetické chování.

Co je whistleblowing?

Proces odhalování a oznamování závažných protiprávních nebo neetických jednání ve Společnosti Partners poskytnutím informace pověřené osobě prostřednictvím nezávislého komunikačního kanálu a jejich následném řešení.

Co není whistleblowing?

Pokud nejste spokojeni s prací finančního poradce a chcete na něj podat stížnost či reklamaci. Postup pro podání stížnosti či reklamace je upravena Reklamačním řádem společnosti Partners. Pokud oznámení ponese znaky stížnosti či reklamace, bude k dalšímu posouzení předáno osobám odpovědným za řešení reklamací a stížností.

Oznamovatel

Oznamovatelem může být kdokoliv, tedy klient, zaměstnanec Společnosti, finanční poradce, obchodní partner či další osoby, které se dozví o skutečnostech, které mohou vést, vedou, nebo vedly k porušení právních předpisů související s podnikáním Partners, nebo se dozví o jiných neetických či nekalých jednáních.

Oznámení

Oznámení by mělo být jasné, srozumitelné, čitelné a musí z něj být patrné, co je předmětem oznámení, identifikace osoby, finančního poradce či organizačního úseku, kterého se oznámení týká, zda hodlá být oznamovatel informován o výsledku řešení oznámení, a případně označení dokumentů či dalších osob, které mohou vést k vyřešení oznámení. Oznámení může být podáno i anonymně.

Ochrana oznamovatele

Společnost garantuje anonymitu oznamovatelů a zajišťuje, aby identita oznamovatele zůstala v tajnosti. Údaje o oznamovateli mohou být zveřejněny pouze s jeho výslovným souhlasem nebo pokud to vyžadují právní předpisy či následné soudní řízení.

Společnost rovněž zakazuje jakékoliv sankce, diskriminaci, nespravedlivé chování proti oznamovateli či jiná negativní opatření a garantuje oznamovateli ochranu před postihem z důvodu oznámení, které bylo učiněno v dobré víře.

Společnost je povinna oznámení přijmout a postupovat tak, aby došlo k jeho objektivnímu a řádnému vyřešení. Oznámení jsou řešena bez zbytečného prodlení s přihlédnutím k charakteru a závažnosti oznámení. Maximální lhůta pro vyřešení oznámení není stanovena.

 

Komunikační kanál

Oznámení lze podat buď osobně, písemně (poštou) nebo elektronicky (emailem):

 

Elektronicky:whistleblowing@partners.cz

 

Písemně:

Oddělení Compliance (do textu oznámení uvést slovo – whistleblowing)

Partners Financial Services a.s.

Türkova 2319/5b,

149 00 Praha 4

 

 

Osobně:

Na adrese sídla společnosti v pracovní době (9 – 16 hod) zaměstnanci oddělení Compliance.


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku