Zásady spolupráce

Zde naleznete zásady spolupráce, kterými se řídí poskytování finančně poradenských služeb Partners vůči klientům a vzájemná práva a povinnosti Partners a našich klientů.

 

Zásady spolupráce se společností Partners a jejím finančním poradcem

Kdo je Partners?

Společnost Partners Financial Services, a.s., se sídlem Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00  Praha 4 – Chodov, IČ 27699781 (dále jen „Partners“ nebo prostě „my“).

Kdo je náš finanční poradce?

Samostatný podnikatel (OSVČ), který je v obchodně-právním vztahu s námi (dále jen „finanční poradce“)

 

Partners a její finanční poradci vykonávají svoji činnost na základě příslušných povolení od České národní banky jako orgánu dohledu; kontaktní adresa ČNB je Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, přičemž aktuální kontaktní informace jsou k dispozici na www.cnb.cz. 

Co pro Vás uděláme?

1.

Spolu s našimi finančními poradci poskytujeme poradenské a zprostředkovatelské služby za podmínek uvedených dále v těchto zásadách, které přijímáte při podpisu Analýzy a které budeme při spolupráci s Vámi dodržovat – podpisem nebo potvrzením Finanční analýzy vzniká mezi Vámi a Partners smlouva o poskytnutí finančně poradenských služeb. Zásady spolupráce jsou pro Vás i pro nás závazné. Jakékoliv ústní ujednání nebo i změny písemných ujednání, obsažených v těchto Zásadách, které nebyly písemně zaznamenány a podepsány nejsou pro Partners ani klienta závazné.

2.           

Pokud s tím vyslovíte souhlas a sdělíte nám či finančnímu poradci Vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu, mohou být finanční analýza i ostatní dokumenty, které se budou týkat našich navazujících právních jednání nebo plnění informačních povinností vyplněny a schváleny elektronicky. V rámci tohoto procesu s Vámi zejména finanční poradce může vyplnit elektronickou Finanční analýzu a případně další dokumenty. Následně prostřednictvím e-mailu obdržíte odkaz na speciální webovou stránku, kde si můžete vyplněnou analýzu nebo jiný dokument stáhnout ve formátu PDF a následně potvrdit správnost uvedených údajů pomocí PIN kódu, který dostanete prostřednictvím SMS na Vámi uvedený mobilní telefon. Tím také potvrdíte, že elektronická Finanční analýza nebo jiný dokument jsou úplné a správné a že souhlasíte se vším, co je tam uvedeno.

3.           

Souhlasíte také, že Vám veškeré údaje a informace, které Vám Partners je povinna poskytnou, mohou být předány prostřednictvím internetových stránek nebo jinými elektronickým prostředky či prostředky komunikace na dálku v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.           

Jednotlivé finanční produkty zprostředkováváme zejména na základě níže uvedených registrací a oprávnění:

 • Investiční zprostředkovatel ve smyslu z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu;
 • Pojišťovací agent ve smyslu z.č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích;
 • Investičním zprostředkovatel oprávněný distribuovat doplňkové penzijní spoření podle z.č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření;
 • Samostatný zástupce oprávněný zprostředkovávat spotřebitelské úvěry podle z.č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
 • Živnostenské oprávnění ke zprostředkování ostatních finančních produktů.

5.           

Naši finanční poradci vykonávají činnost na základě mandátní smlouvy, nebo obdobné smlouvy, jménem a na účet Partners. Finanční poradci mohou být fyzické osoby i právnické osoby. Nezbytným předpokladem pro výkon činnosti jsou níže uvedené registrace a oprávnění:

 • Vázaný zástupce ve smyslu z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (investiční produkty), z.č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a z.č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru nebo právních předpisů je nahrazujících;
 • Podřízený pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu z.č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích nebo právního předpisu ho nahrazujícího;
 • Živnostenské oprávnění ke zprostředkování ostatních finančních produktů.

Způsob poskytování zprostředkovatelských služeb vyplývá z příslušných právních předpisů.

6.           

PORADCE PARTNERS NENÍ Z NAŠÍ STRANY ZMOCNĚN ANI OPRÁVNĚN POSKYTOVAT JAKÉKOLIV JINÉ SLUŽBY!

7.           

Po celou dobu naší spolupráce se zavazujeme Vám poskytovat zejména tyto služby:

 • Finanční poradenství napříč všemi oblastmi finančního trhu s ohledem na Vaše zájmy a požadavky.
 • Zprostředkování a následný servis zprostředkovaných finančních produktů podle jednotlivých právních předpisů upravujících nabízení těchto finančních produktů, podle požadavků našich obchodních partnerů, či pokud se na tom dohodneme.
 • Informace o novinkách na trhu a aktuálních obchodních nabídkách našich obchodních partnerů.
 • Další služby po dobu trvání našeho vztahu, pokud se na nich dohodneme anebo pokud budou vyplývat z jednotlivých právních předpisů, podle kterých se zprostředkovávají jednotlivé finanční produkty.
 • Služba MojePartners (separátní podmínky používání při prvním přihlášení do služby).

 

  OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁN

1.           

Protože děláme poradenství JINAK, vždy klademe důraz na dostatečnou analýzu Vaší situace a určení Vašich potřeb.

2.           

V naší nabídce je k dispozici široká paleta finančních produktů předních finančních institucí působících na českém trhu (dále jen „obchodní partner“), jejich aktuální seznam je k dispozici na www.partners.cz.

3.           

Za účelem kvalitního servisu s Vámi budeme komunikovat i prostřednictvím mobilního telefonu (volání, SMS) či e-mailu, protože věříme, že je to nejefektivnější způsob komunikace, který šetří i Váš čas.

4.           

E-mail využijeme i k zasílání newsletterů či aktuálních nabídek našich obchodních partnerů, protože chceme, abyste měli aktuální informace o finančním trhu. Takové e-maily budou označeny jako obchodní sdělení a budete mít možnost je jednoduše odmítnout.

5.           

Věříme, že navazujeme dlouhodobý vztah, který je založen na důvěře a otevřenosti obou smluvních stran. Vy nás budete informovat o podstatných změnách týkajících se Vaší finanční, popř. životní situace a my Vám budeme v závislosti na těchto změnách aktualizovat finanční portfolio v rámci následného servisu. My ani naši poradci ale nejsme povinni Vás v rámci následného servisu pravidelně kontaktovat, poskytovat Vám bez vyžádání další služby, ani aktivně zjišťovat, zda se okolnosti na Vaší straně změnily. Zrušení nebo změnu finančního produktu, jsou-li přípustné, můžeme my nebo finanční poradce provést pouze tehdy, pokud o to výslovně požádáte nebo pokud to vyplývá z Vašich požadavků, které jsou nám či finančnímu poradci známy.

 

Žádné přímé platby za naše služby!

1.           

Naše služby jsou poskytovány bezplatně, tedy bez jakékoliv přímé platby z Vaší strany, není-li výslovně smlouvou mezi námi a Vámi stanoveno jinak.

2.           

Za zprostředkování jednotlivých finančních produktů jsme odměňováni obchodním partnerem, systémem provizí v závislosti na konkrétních parametrech finančního produktu. Abychom nebyli motivováni k nabízení finančních produktů jen některých našich obchodních partnerů, jsou provize u jednotlivých typů finančních produktů sjednoceny či přiměřeně sblíženy.

3.           

PORADCI PARTNERS NEJSOU OPRÁVNĚNI PŘIJÍMAT OD VÁS JAKÉKOLIV PLATBY NEBO HOTOVOST!

4.           

Budete-li spokojení se způsobem provedení finanční analýzy, vystupováním a jednáním našeho finančního poradce, doporučte prosím naši službu dalším vhodným zájemcům, zejména ze svého bezprostředního okolí (rodina, kamarádi, známí), kterým bude mít náš finanční poradce příležitost představit službu finančního poradenství.

 

Jste s našimi službami nespokojení?

1.           

Při poskytování našich služeb jsme povinni jednat čestně, spravedlivě, s odbornou péči a ve Vašem nejlepším zájmu a dodržovat Etický kodex Partners, který je k dispozici na www.partners.cz. Finanční poradci jsou povinni se řídit našimi pokyny a instrukcemi.

2.           

Stížnost na finančního poradce či reklamaci nám můžete zaslat písemně, a my ji vyřídíme v souladu s naším reklamačním řádem, který je k dispozici na www.partners.cz.

3.           

Vedle toho se můžete obrátit přímo i na náš dohledový orgán, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz).

4.           

Pravomoc k mimosoudnímu řešení sporů má též s ohledem na typ finančního produktu Finanční arbitr (www.finarbitr.cz) nebo Česká obchodní inspekce (www.coi.cz); můžete se na ně obrátit vždy, kdy Vaši stížnost nevyřídíme k Vaší spokojenosti.

 

Ukončení spolupráce.

1.           

Spolupráce může být kdykoliv ukončena na Vaše přání, nebo i z naší strany v případě, pokud spolupráce z objektivních příčin již není možná.

2.           

Ukončení spolupráce musí být oznámeno písemně na adresu Partners, e-mail Partners, nebo nahrávanou klientskou linku Partners.

 

Ke stažení:

 • pdf Zásady spolupráce( pdf 678 kB )
  Zásady spolupráce se společností Partners a jejím finančním poradcem


Získejte více informací

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku