Životní pojištění - základní pojmy

Vysvětlení nejčastějších pojmů ze světa životního pojištění

Správnou cestou k životnímu pojištění je rada od nás

Vyplňte formulář vpravo - ozveme se obratem. Nezávazně vám poradíme s výběrem.


Běžné pojistné 

Pojistné, které se platí pravidelně v dohodnutých obdobích, např. měsíc, rok, pololetí. Dohoda o počátku a délce pojistných období musí být součástí pojistné smlouvy.

Čekací (karenční) doba

Doba sjednaná v pojistné smlouvě, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z pojistné události. Pojišťovna poskytuje plnění v případě, že událost vznikne po uplynutí této doby. Stanovuje se například v případě pojištění hospitalizace či veškerých rizik spojených s nemocemi.

Kapitálová hodnota 

Hodnota, která je vytvořená z části pojistného placeného pojistníkem (po odečtení nákladů na krytí pojistné ochrany a poplatků) a z podílů na zisku, které pojišťovna získala investováním rezervy vytvořené ze zaplaceného pojistného. Kapitálová hodnota se na smlouvě vytváří již v průběhu trvání smlouvy. Vyplacena je obvykle při dožití se konce pojištění.

Mimořádné pojistné 

Pojistné uhrazené pojistníkem jednorázově nad rámec běžné platby nebo jednorázového pojistného. Mimořádné pojistné je možné vkládat kdykoliv v průběhu trvání pojištění.

Obmyšlená osoba

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Odkupné 

Ze zákona: bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok či první dva roky trvání pojištění, má pojistník právo, aby na jeho žádost bylo pojištění zrušeno s výplatou odkupného. V praxi připadá odkupné v úvahu typicky po více než dvou letech běhu nástroje, u nástrojů Partners je to díky nižším počátečním nákladům zpravidla dříve.

Pojistitel 

Pojišťovna, u které si pojištění sjednáváte. Platíte jí pojistné, a ona má naopak povinnost poskytnout vám pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost. Pozor, pojistitel má nárok na pojistné po celou dobu trvání pojištění, tedy i během výpovědní lhůty.


Pojistná částka 

Částka pojistného plnění splatná pojišťovnou při splnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě. V praxi, částka k výplatě v případě dané pojistné události.

Pojistná doba

Doba, na kterou se uzavírá pojistná smlouva. Pokud během této doby dojde k pojistné události, je pojišťovna povinna vyplatit dohodnuté plnění.

Pojistná událost

S výjimkou dožití, nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny vyplatit dohodnuté plnění (např. úraz, nemoc, úmrtí).

Pojistné krytí 

Rozsah sjednaných rizik, která máte zahrnuta ve své smlouvě; v přiložených podmínkách jsou detailně popsána pravidla a podmínky, za kterých je pojišťovna povinna plnit, a naopak při kterých plnit nemusí.

Pojistné plnění 

Částka vyplácená jednorázově či postupně, kterou vám podle pojistné smlouvy poskytne pojišťovna v případě vzniku pojistné události.

Pojistné podmínky 

Podmínky obsahující zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.

Pojistník

Je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné. Často je pojištěný a pojistník tatáž osoba. V případě dětského pojištění je pojištěným dítě a pojistníkem rodič.

Pojištěný

Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škody se pojistná ochrana vztahuje.

Technická úroková míra 

Úroková míra, kterou pojišťovna používá při kalkulaci pojistného v kapitálovém životním pojištění. Technická úroková míra představuje takové zhodnocení rezervy pojistného životních pojištění, na které má klient smluvní nárok (zaručený podíl na výnosech z finančního umístění). Maximální výše technické úrokové míry je stanovena vyhláškou a aktuálně (v roce 2013) činí 1,9 % p.a.

Výluky 

Případy či situace uvedené v pojistných podmínkách, při nichž není pojišťovna povinna pojistné plnění vyplatit.

Zajištění pojišťovny 

Je převod části rizika, jež převzal pojistitel od pojištěných, na jiného organizátora pojištění označovaného jako zajistitel („pojištění pojišťoven“). Zajistitel nemá k pojištěným žádný smluvní vztah, chrání pouze pojistitele v případě velkých pojistných událostí, kdy se zpravidla podílí na výplatě pojistného plnění.

Zrušení pojistné smlouvy a daňové úlevy

Při zrušení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění s výplatou odkupného, je nutné státu vrátit získanou daňovou úlevu (tzv. dodanit). K dodanění nedochází jen v případě, že je odkupné z původní smlouvy převedeno přímo na účet pojišťovny, u které je uzavřena nová smlouva, která splňuje podmínky pro získání daňové úlevy (platí jen v případě, že nárok na odkupné vznikl, v opačném případě je třeba vždy smlouvu dodanit). Rušení smluv životního pojištění nemusí být vždy výhodné. Před doporučením zrušit původní smlouvu životního pojištění je tedy nezbytné zjistit, zda nebude muset klient vrátit daňovou úlevu a zda se mu nová smlouva skutečně vyplatí, neboť s každou nově uzavíranou smlouvou jsou spojeny nové náklady. Jinými slovy, při každém takovémto kroku existuje doba, za kterou stihne levnější nástroj zkompenzovat své počáteční náklady a případné dodanění.

 


Životní pojištění na míru

Výše zadané osobní údaje využijeme za účelem Vašeho kontaktování a poskytnutí rady, a to ve lhůtě 3 měsíců od odeslání osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů našich klientů (včetně potenciálních) naleznete zde.

Sdílet stránku